Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

Program wychowaczo - profilaktyczny SP Św. Katarzyna

Program wychowawczo- profilaktyczny

Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej

w Świętej Katarzynie

Wprowadzenie

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. duchowej- ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Podstawy prawne

 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz.60)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).
 8. Konwencja Praw Dziecka.
 9. Statut szkoły.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

 • dobrze funkcjonuje w otoczeniu,
 • jest świadomy swoich umiejętności i zdolności,
 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest przyjaźnie nastawiony do świata,
 • jest wysportowany,
 • jest asertywny,
 • jest tolerancyjny,
 • nie boi się nowości,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • dba o swoje zdrowie,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • jest ciekawy świata, trafnie potrafi dokonywać wyborów, jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi.

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
 2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
 3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. Brak motywacji do nauki - niskie potrzeby edukacyjne (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli).
 2. Niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń - uczeń ( spostrzeżenia wychowawców, nauczycieli).
 3. Nierespektowanie przez niektórych uczniów norm społecznych oraz zachowania agresywne uczniów ( analiza dziennika lekcyjnego, ankiety ewaluacyjne, analiza wpisów w kartach zachowań).
 4. Niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami ( dokumentacja).

W większym zakresie należy również przedstawić uczniom prawa i obowiązki dziecka, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem w „sieci” (sprawozdania wychowawców) oraz rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień (spostrzeżenia wychowawców i nauczycieli).

Obszary działań programu wychowawczo – profilaktycznego

Obszar Zadania

Sposoby i formy realizacji

Życie i zdrowie to moje największe wartości
 • propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, dbania o higienę osobistą
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
 • popularyzowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego
 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • korygowanie wad postawy
 • zwracanie uwagi na rolę i znaczenie sportu
 • dostarczenie informacji na temat szkodliwości używek

(nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze)

 • zapoznawanie z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z komputera, Internetu
 • uświadomienie wpływu gier komputerowych, telewizji na rozwój ucznia
 • kształcenie właściwych zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki

-                     organizowanie spotkań z lekarzem, stomatologiem, pielęgniarką

-                     elmeksowanie zębów

-zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

-                     pogadanki w klasach na temat zdrowego żywienia, higieny osobistej, aktywności fizycznej, szkodliwości używek, zagrożeń związanych z komputerem

-                     wycieczki do Ośrodka Zdrowia

-                     udział w programie „Owoce i warzywa w szkole” i

„Mleko i produkty mleczne w szkole””

-                     dbanie o czystość w szkole i otoczeniu

-                     Dzień Sportu Szkolnego

-                     organizowanie zawodów sportowych

-                     zajęcia WDŻ

-                     zajęcia SKS

-                     spotkania z pracownikami PPP

-                     apele, przedstawienia

-                     prezentacje multimedialne i filmy profilaktyczne

-                     rajdy, wycieczki

-                     wyjazdy na basen

-                     zajęcia świetlicowe

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia
 • diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
 • organizowanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej
 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
 • umożliwienie optymalnego rozwoju uczniów zdolnych
 • rozwijanie zainteresowań
 • motywowanie uczniów do nauki
 • powierzanie uczniom zadań zespołowych wynikających z bieżących potrzeb
 • promocja czytelnictwa wśród uczniów
 • indywidualizacja pracy z uczniami

              

-                     wywiady, ankiety, rozmowy, obserwacje

-                     kierowanie uczniów do PPP

-                     opracowanie   Ipetów,

-                     wykorzystywanie w pracy zaleceń zawartych w

opiniach ppp i orzeczeniach

-                     zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

-                     zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania

-                     zajęcia logopedyczne

-                     stosowanie metod aktywizujących

-                     udział w konkursach na różnym szczeblu - współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

-                     organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeum, filharmonii, galerii sztuki - konkursy czytelnicze

-                     doradztwo zawodowe

Rozwijanie umiejętności współżycia

społecznego

 • doskonalenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł szkolnych
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami
 • zapoznanie z zasadami kultury osobistej
 • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia i dziecka
 • rozwijanie empatii oraz umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym, potrzebującym, niepełnosprawnym

-                      reagowanie na zaistniałe konflikty i uczenie sposobów ich rozwiązywania  

-                      spisywanie klasowych regulaminów zachowania - wskazywanie pozytywnych bohaterów i zachowań w omawianych tekstach literackich

-                      zapoznanie z prawami i obwiązkami ucznia i dziecka

-                      scenki dramowe, wcielanie się w rolę     - pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

-                      pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji

-                      gazetki ścienne

 
 • uświadomienie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić
 • integrowanie społeczności klasowej i szkolnej
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • kształcenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną

-                      Szkolny Dzień Życzliwości

-                      organizowanie uroczystości, imprez, wycieczek integrujących środowisko szkolne

-                      zapoznanie z regulaminem oceniania zachowania - kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów, analiza wpisów w kartach zachowania

Zwiększenie bezpieczeństwa szkole i poza nią
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w szkole i różnych sytuacjach życiowych,
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania na przerwach
 • bezpieczeństwo w czasie wolnym (wakacje, ferie)
 • popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
 • wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się podczas wycieczek, wyjść, rajdów
 • zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w „sieci”
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku w miejscu nauki i zabawy

-                      lekcje udzielania pierwszej pomocy

-                      próbne ewakuacje

-                      zajęcia profilaktyczne

-                      spotkania z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym

-                      analiza wypadków, wyciąganie wniosków

-                      dyżury nauczycieli zgodnie z harmonogramem

-                      umożliwienie zdobycia Karty Rowerowej - zapoznanie z regulaminami korzystania z sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, bawialni, stołówki, świetlicy - zapoznanie z zasadami zachowania na przerwach

Kształtowanie

więzi z

narodem, regionem, tworzenie tradycji szkoły

 • wdrażanie do poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, regionu, szkoły
 • poznawanie najbliższej okolicy
 • budowanie związków emocjonalnych z regionem i szkołą
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych
 • pogłębianie uczuć patriotycznych poprzez udział w obchodach świąt państwowych
 • kultywowanie tradycji szkolnej

-                      akademie związane ze świętami narodowymi

-                      gazetki, wystawki okolicznościowe

-                      realizowanie na zajęciach zagadnień o tematyce patriotycznej - rajdy, wycieczki

-                      dbanie o mogiły w Puszczy Jodłowej

-                      audycje telewizyjne

-                      udział w konkursach

-                      organizowanie wieczorów poetyckich i konkursu recytatorskiego

   

wdrażanie uczniów do godnego zachowania w różnych sytuacjach poznawanie sylwetek patronów szkoły i ich twórczości

-                  organizowanie imprez integrujących środowisko lokalne

-                  spotkania z przedstawicielami rodzinami patronów - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi

Kształtowanie samorządności uczniowskiej.

Wolontariat.

 

przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym uczenie odpowiedzialności za powierzone zadania wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów promocja idei wolontariatu w szkole

wyrabianie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących

-                  działalność samorządów klasowych i samorządu szkolnego

-                  organizowanie akcji charytatywnych

-                  spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego

-                  udział w opracowaniu dokumentów szkolnych - współpraca z fundacjami na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych  

-                  kiermasze

Wychowanie ekologiczne  

rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego

przybliżanie uczniom problematyki związaną z ochroną środowiska naturalnego ukazywanie wpływu działalności człowieka na stan środowiska wskazywanie sposobów dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną

-  kółko ekologiczne

-  zajęcia w terenie, rajdy edukacyjne

-  pogadanki

-  współpraca z ŚPN

-  akcja Sprzątanie Świata

-konkursy ekologiczne

-  zbieranie surowców wtórnych

Współpraca z rodzicami w działaniach

wychowawczo-

profilaktycznych

 

włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych, uwzględnienie próśb, sugestii rodziców w odniesieniu do tworzenia dokumentów

badanie opinii rodziców odnośnie skuteczności realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych współpraca z rodzicami przy rozwiązywaniu problemów dziecka przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych

-                  udział rodziców w tworzeniu Programu WychowawczoProfilaktycznego,            Statutu              Szkoły, Regulaminu zachowania; itp.

-                  angażowanie rodziców w uroczystości szkolne

-                  ankiety

-                  rozmowy

-                  konsultacje

-                  wywiadówki

-                  tablica informacyjna

-                  pedagogizacja rodziców

Zadania nauczycieli, rodziców, wychowawców, samorządu szkolnego, pracowników obsługi

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

 • Mają prawo do wychowywania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka.
 • Uczestniczą w tworzeniu dokumentów szkolnych.
 • Znają i akceptują program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
 • Wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem, pomocą.
 • Aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły.
 • Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).
 • Wychowują swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.

Wychowawcy klas:

 • Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.
 • Wspierają wszechstronny rozwój uczniów.
 • Opracowują i realizują klasowe programy wychowawczo – profilaktyczne.
 • Koordynują pracę wychowawczo – profilaktyczną w zespole klasowym.
 • Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia.
 • Organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Integrują i kierują zespołem klasowym.
 • Promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów.
 • Inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy , szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji.
 • Współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie.
 • Współpracują z rodzicami, włączają ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy.
 • Współpracują z dyrekcją szkoły.
 • Współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Sąd Rodzinny, itp.).

Nauczyciele

 • Oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji.
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych.
 • Udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
 • Wspierają rozwój zdolności i zainteresowań dzieci.
 • Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu.
 • Reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań.
 • Dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb uczniów.
 • Współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia wśród uczniów.
 • Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Uczniowie, Samorząd Uczniowski
 • Godnie reprezentują szkołę, dbają o jej honor.
 • Przestrzegają zasad i norm obowiązujących w szkole.
 • Akceptują innych uczniów i szanują ich poglądy i przekonania.
 • Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności.
 • Kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni.
 • Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.
 • Dbają o bezpieczeństwo własne i kolegów.

Pracownicy obsługi

Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym sposobem spędzania przerw przez uczniów oraz informować wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów, zgłaszać zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo

Współpraca z instytucjami

Szkoła współpracuje z instytucjami:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bodzentynie,
 • Policją,
 • Strażą Pożarną,
 • Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górnie,
 • Parafią Rzymsko – Katolicką,
 • Świętokrzyskim Parkiem Narodowym,
 • Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
 • Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn,
 • Zakon Pallotynów
 • Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie

Ewaluacja

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

-  sprawozdania wychowawców z realizacji programów wychowawczo - profilaktycznych klas,

-  obserwacja i analiza zachowań uczniów,

-  obserwacja postępów w nauce,

-  frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

-  udział w konkursach,

-  ankiety, wywiady,

-  analiza kart zachowania.

bip

Nasza szkoła

sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Imieniny obchodzą: Sława, Jakub, Stefan
Święta Katarzyna