Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. POETÓW DOLINY WILKOWSKIEJ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

 

1. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie został opracowany wg wytycznych zarysu koncepcji wychowania szkolnego MEN oraz na podstawie analizy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej szkoły.

2. Program wychowawczy szkoły, opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

3. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządu Uczniowskiego.

4. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie opiera się na następujących założeniach:

-  kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą rodziców, nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania

-  nauczyciel na swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia

5. Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny określone są w planach pracy wychowawców, które współtworzą plan pracy szkoły.

6. Plan pracy szkoły uwzględnia główne zadania do realizacji w poszczególnych etapach kształcenia.

 

6.1.   Plan działań wychowawczych dla klasy I

 

Cel główny: przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania

 

Cele operacyjne:

-  uczeń ma poczucie przynależności do klasy

-  współdziała w klasie i grupie rówieśniczej

-  dostosowuje się do norm grupowych

-  prezentuje siebie na forum klasy i środowiska rówieśniczego

 

6.2.   Plan działań wychowawczych dla klasy II

 

Cel główny: kształtowanie nawyków dobrego zachowania i efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi

 

Cele operacyjne:

-  zna zasady dobrego zachowania

-  stosuje zwroty grzecznościowe

-  właściwie zachowuje się w miejscach publicznych

-  dobrze traktuje siebie i innych

-  przejmuje różne role w grupie i czuje się za nie odpowiedzialny

 

6.3. Plan działań wychowawczych dla klasy III

 

Cel główny: umocnienie wiary we własne możliwości i wskazywanie właściwych zachowań w trudnych sytuacjach

 

Cele operacyjne:

-  uczeń zna swoje prawa i obowiązki

-  odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych

-  dostrzega swoje mocne i słabe strony

-  potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej i szkolnej

-  zwraca się do właściwych osób ze swoimi potrzebami i problemami

 

6.4. Plan działań wychowawczych dla klasy IV

 

Cele główne:

-  wprowadzenie uczniów w nowy etap nauczania

-  realizacja programu wychowania komunikacyjnego – przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową

-  poznanie różnorodnych metod i form pracy umysłowej

-  budowanie związków emocjonalnych z regionem i szkołą

 

Cele operacyjne:

-  uczeń zna regulamin oceniania zachowania i skalę oraz kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów

-  bierze udział w pracach na rzecz szkoły, samorządu klasowego i szkolnego, organizacjach szkolnych

-  zna prawa i obowiązki ucznia

-  wie na czym polega solidarność w klasie szkolnej, dostrzega złe strony ściągania i podpowiadanie

-  uczeń zna podstawowe przepisy drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów, wie jak zachować się jako uczestnik ruchu drogowego, zna budowę roweru

-  potrafi aktywnie słuchać oraz precyzyjnie wypowiadać się na różne tematy

-  aktywnie uczestniczy w pracach i zajęciach dodatkowych, np.: w gazetce szkolnej, uroczystościach szkolnych

-  potrafi właściwie zachować się podczas szkolnych uroczystości, na apelach, akademiach, w obecności sztandaru szkolnego

-  wie na czym polega kultura osobista na co dzień: jak zachować się w gronie rodzinnym, szkole, na ulicy, wśród nieznajomych, w życiu towarzyskim, w domu

-  zna postacie związane z regionem, zabytki najbliższej okolicy, obrzędowość regionalną

 

6.5. Plan działań wychowawczych dla klasy V:

 

Cele główne:

-  kształcenie umiejętności obiektywnej samokontroli i samooceny przez ucznia

-  kształcenie wrażliwości na potrzeby innych i otwartości w stosunku do ludzi

-  przygotowanie do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym

 

Cele operacyjne:

-  uczeń dostrzega klasę jako grupę o określonych prawach i obowiązkach oraz normach wewnętrznych, potrafi wskazać przejawy pozytywnego (np. pomoc koleżeńska), jak i negatywnego (np. wagary) zachowania

-  potrafi dokonać samooceny oraz obiektywnej oceny innych, zna swoje mocne i słabe strony

-  zna sposoby pokonywania trudności, wie jak je przezwyciężyć oraz to, ze warunkiem rozwoju każdego człowieka jest praca nad sobą

-  wie, co budzi więzi między ludźmi, a co je utrudnia, na czym polega postawa egoistyczna

-  zna cechy prawdziwego koleżeństwa oraz wie czym jest prawdziwa przyjaźń

-  wie na czym polega więź z krajem ojczystym i świadomość obywatelska

- uczestniczy w organizowanych różnorodnych wydarzeniach (spotkaniach, uroczystościach, inscenizacjach, wycieczkach) wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic-

ma ukształtowaną więź emocjonalną z regionem, w myśl zasady „mój region – moja mała Ojczyzna”, bierze udział w organizowaniu uroczystości szkolnej z udziałem np. władz lokalnych lub mieszkańców Św. Katarzyny

-  zna symbole, zna zasady i instytucje, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa (niepodległość, wolność, pojęcia Ojczyzny, patriotyzmu, godło i hymn państwowy, demokracja, władze lokalne i samorządowe)

 

6.6. Plan działań wychowawczych dla klasy VI:

 

Cele główne:

-  inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania ważnych wartości oraz wskazywanie celów życiowych

-  edukacja prozdrowotna i profilaktyka uzależnień

-  kultura czasu wolnego

 

Cele operacyjne:

-  zna strukturę szkolnictwa w Polsce, warunki stawiane kandydatom do poszczególnych typów szkół, różne zawody oraz czym należy się kierować przy wyborze zawodu

-  wie jak rozwijać swoje zainteresowania i zdolności

-  zna pojęcie autorytetu i potrafi wskazać swój autorytet, zna przyczyny konfliktu pokoleń, wie jak można go złagodzić

-  zna subkultury i grupy młodzieżowe

-  wie jak nie ulegać złym wpływom

-  potrafi odróżniać i przestrzegać wartości i normy życia społecznego

-  zna zasady bezpieczeństwa: drogowego, przeciwpożarowego, kąpieli i wypoczynku nad wodą

-  zna skutki uzależnień: alkoholizm, narkomania, nikotynizm i wie jak im nie ulegać

-  wie jak przeciwdziałać i reagować na zło, agresję, przemoc

-  zna podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich

-  zna problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych

-  potrafi właściwie spożytkować swój wolny czas i zna różne formy spędzania czasu wolnego

-  potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji i materiałów, korzystać z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, zbiory biblioteczne, telewizja, prasa, komputer, internet)

-  potrafi świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy itp.)   

   

  1. Dopuszcza się możliwość wyboru innych treści wychowawczych przez nauczyciela – wychowawcę na dany rok szkolny, w zależności od zaistniałych sytuacji i potrzeb.
  2. Plan pracy szkoły określa zadania, ich termin realizacji oraz sposoby odpowiedzialne za realizację.
  3. Plan pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera również harmonogram apeli, akademii, uroczystości szkolnych oraz wycieczek.

 

- Program wychowawczy SP w Św  Katarzynie.pdf

- Główne priorytety działań wychowawczych realizowanych w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie.pdf

bip

Nasza szkoła

wrzesień 2017
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
Święta Katarzyna