Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

STATUT


SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. POETÓW
 DOLINY WILKOWSKIEJ
W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE


                                                  SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I5
POSTANOWIENIA OGÓLNE    5

ROZDZIAŁ II7
CELE I ZADANIA SZKOŁY    7
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY    12

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY    14
DYREKTOR SZKOŁY    14
RADA PEDAGOGICZNA    16
RADA RODZICÓW    17
SAMORZĄD UCZNIOWSKI    17

Rozdział IV
Organizacja szkoły    19
BIBLIOTEKA    22
ŚWIETLICA    23
STOŁÓWKA SZKOLNA    24

ROZDZIAŁ V
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY    25
PRACOWNICY SZKOŁY    25
NAUCZYCIELE    25
KLASOWE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE    26
NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA    27
NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ    28
NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA  ŚWIETLICY    28
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA    29
PRACOWNICY OBSŁUGI    30
ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW    31

ROZDZIAŁ VII
ZASADY REKRUTACJI    33
UCZNIOWIE    33
PUNKT PRZEDSZKOLNY    35

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA    37
SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA    37
SZKOLNY KATALOG OBOWIAZKÓW UCZNIA    38
SZKOLNY KATALOG NAGRÓD I KAR    39

ROZDZIAŁ IX
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE    40
POSTANOWIENIA OGÓLNE    40
TRYB OCENIANIA OSIAGNIĘĆ EDUKACYJNYCH    42
WYMAGANIA EDUKACYJNE I OGÓLNE KRYTERIA OCEN    44
KLASYFIKOWANIE    48
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY    51
EGZAMIN POPRAWKOWY    53
PROMOWANIE    55
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY    57
ZASADY I SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW    59
O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH    59
Ocena zachowania uczniów w klasach IV- VI    60
Ocena zachowania uczniów w klasach I–III    64
UKOŃCZENIE SZKOŁY    64

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE    66

PODSTAWA PRAWNA:

⦁    Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

⦁    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61, pozycja 624 wraz z późniejszymi zmianami)

⦁    Ujednolicony tekst statutu Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie uchwałą nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1.    Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie.

1.    Przy Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej działa Punkt Przedszkolny.

1.    Siedzibą szkoły jest miejscowość Święta Katarzyna, ul. Kielecka 45,  26-010 Bodzentyn.

1.    Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia szkoła należy przez to rozumieć Szkołę w Św. Katarzynie.

1.    Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym należy rozumieć oddział przedszkolny i punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

1.    Ilekroć w statucie jest mowa o ustawie należy przez nią rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 z późniejszymi zmianami).

1.    Ilekroć w statucie jest mowa o nauczycielu należy rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej, oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym.

§ 2

1.    Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina  Bodzentyn.

1.    Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

1.    Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat i przebiega w etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:
etap I - klasy I-III
etap II – klasy IV-VI

1.    Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

1.    Szkoła prowadzi punkt przedszkolny.


§ 3


⦁    Szkoła używa pieczęci urzędowej:

1)    podłużnej w kształcie
„Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie”

1)    pieczęci okrągłej dużej z godłem w brzmieniu:
„Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie”

1)    pieczęci okrągłej małej z godłem w brzmieniu:
         „Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie”

⦁    pieczęci bibliotecznej

⦁    Szkoła posiada własny sztandar.

⦁    Szkoła posiada hymn. Jest nim wiersz Marii Cedro-Biskupowej pt.: „Ziemio Kielecka” z  muzyką Roberta Puchały.

⦁    Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

⦁    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 4

⦁    Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka.

2. Szkoła zapewnia:
1) W zakresie dydaktyki:
⦁    naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania czytania ze zrozumieniem w języku polskim,
⦁    poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
⦁    rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),
⦁    rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
⦁    przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
⦁    poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
⦁    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2) W zakresie nabywania umiejętności:
⦁    planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,
⦁    skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,
⦁    efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,
⦁    rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
⦁    poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,
⦁    odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,
⦁    rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
⦁    przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

3) W zakresie wychowania:
⦁    stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym,
⦁    przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
⦁    kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
⦁    przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia współczesnym świecie,
⦁    przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,
⦁    utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,
⦁    promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,
⦁    przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.

4) W zakresie profilaktyki:
⦁    kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi,
⦁    wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
⦁    uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych,
⦁    budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny,
⦁    wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego,
⦁    wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją,
⦁    stwarzanie możliwości do doskonalenia się.

5) W zakresie opieki:
⦁    eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów,
⦁    stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i pracowników szkoły,
⦁    udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w trudnej sytuacji,
⦁    sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,
⦁    utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów i innymi instytucjami wspierającymi ucznia,
⦁    dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
⦁    eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną.

3.  Celem wychowania przedszkolnego jest:
⦁    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
⦁    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
⦁    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
⦁    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
⦁    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
⦁    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
⦁    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, h. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
⦁    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
⦁    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4. Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem społecznym:
⦁    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
⦁    odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
⦁    realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, oraz opracowanie indywidualnego edukacyjno - terapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
⦁    integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Uczniowie niepełnosprawni to osoby niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


§ 5

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są:
⦁    obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
⦁    dodatkowe zajęcia edukacyjne,
⦁    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce.

2. Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły są określone przez:
1) Szkolny zestaw programów nauczania.
⦁    szkolny zestaw podręczników dla danych zajęć edukacyjnych,
⦁    Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
⦁    szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego poziomu,
⦁    w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
⦁    uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów.

2)  Szkolny program wychowawczy.
3)  Szkolny program profilaktyki.
4)  Zadania zespołów nauczycielskich.
5)  Integrację wiedzy nauczanej w:
⦁    kształceniu zintegrowanym w klasach I-III,
⦁    blokach przedmiotowych.
6) Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
7)  Prowadzenie lekcji religii.
8) Pracę wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komisariatem Policji w Bodzentynie oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole.


§ 6

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie.
2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.
3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane.
4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem.
5. Szkoła zapewnia:
⦁    nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w szkole zajęciach,
⦁    minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły,
⦁    rozpoznawanie problemów,
⦁    samodoskonalenie pracowników szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy,
⦁    przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać,
⦁    zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego,
⦁    zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej wszystkim uczniom  
⦁    zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,
⦁    utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych w stałej czystości i pełnej sprawności,
⦁    uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
6. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów chroniących.


ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY


§7

⦁    Organami szkoły są:
a)    Dyrektor Szkoły
b)    Rada Pedagogiczna
c)    Rada Rodziców
d)    Samorząd Szkolny

§ 8

DYREKTOR SZKOŁY


1.    Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z art. 36 i 58 ustawy.
2.    Kompetencje dyrektora określa ustawa w art. 39.
3.    W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki w określonym zakresie pełni upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.
4.    Dyrektor Szkoły jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły.
5.    Do podstawowych obowiązków Dyrektora jako pracodawcy należy w szczególności:
⦁    kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
⦁    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
⦁    sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oddziału i punktu przedszkolnego oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
⦁    realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
⦁    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie prawnej odpowiedzialności,
⦁    organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
⦁    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
⦁    przyznawanie nagród, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom,
⦁    występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
⦁    współpraca z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

1.    Dyrektor ma prawo do:
⦁    wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
⦁    zatrudniania i zwalniania zgodnie z odpowiednimi przepisami pracowników szkoły,
⦁    decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
⦁    wynajmowania pomieszczeń szkoły za zgodą organu prowadzącego, w celu przeznaczenia uzyskanych środków na rozwój szkoły i poprawę jej bazy.

1.    Dyrektor Szkoły odpowiada za:
⦁    poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
⦁    celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły,
⦁    sprawowanie kontroli nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
⦁    utrzymanie ścisłych kontaktów z organem prowadzącym i organem nadzorującym w sprawach organizacji, funkcjonowania placówki, kształcenia i wychowania uczniów,
⦁    za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
⦁    odroczenie obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach - zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą.

§ 9

RADA PEDAGOGICZNA


⦁    W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
⦁    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
⦁    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
⦁    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
⦁    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
⦁    zatwierdzanie planów pracy szkoły,
⦁    podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
⦁    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
⦁    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
⦁    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
⦁    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkoła przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
⦁    uchwalania statutu szkoły i jego zmian
⦁    uchwalania szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym

⦁    Rada Pedagogiczna ma uprawnienia opiniodawcze w sprawach:
⦁    organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
⦁    odznaczeń, nagród i innych wyróżnień przyznawanych przez dyrektora,
⦁    projektu planu finansowego szkoły,
⦁    przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

⦁    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy o systemie oświaty.
⦁    Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tę radę.
⦁    Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 10

RADA RODZICÓW


1.    W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2.    Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych (po 1 przedstawicielu z danego oddziału).
3.    Rada rodziców spośród siebie w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego.
4.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5.    Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6.    Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców.

§ 11

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


⦁    Samorząd tworzą reprezentacje Samorządów Uczniowskich poszczególnych klas.

⦁    Zasady wybierania i działania organów samorządy określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
⦁     Władze samorządu stanowią:
⦁    Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych,
⦁    Zarząd w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz 1 członek,
⦁    Rady Klasowe Samorządu Uczniowskiego.
⦁    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
⦁    Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów.
⦁    Samorząd uczniowski dba o mienie, ład, kulturę i życzliwą atmosferę w Szkole.
⦁    Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.


Rozdział IV

Organizacja szkoły


§ 12

⦁    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
⦁     Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym
⦁    Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
⦁    W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich, realizujący program rocznego wychowania przedszkolnego
⦁    Przy szkole istnieje punkt przedszkolny dla dzieci trzy- i czteroletnich o liczbie do 25 osób.
⦁     Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
⦁    w przypadku przyjęcia z urzędu, w trakcie roku szkolnego do klasy I, II lub III  szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, zwiększającego liczbę uczniów powyżej 25, dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego o możliwość podziału oddziału.
⦁    Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału przy liczbie uczniów większej niż 25 po uzyskaniu zgody przez organ prowadzący.
⦁    liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
⦁    jeżeli liczba uczniów w oddziale klasy I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
⦁    oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
⦁    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

⦁    W przypadku oddziału liczącego mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą Organu prowadzącego Szkołę.
⦁    Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 30 uczniów.
⦁    Godzina lekcyjna w kl. IV-VI trwa 45 minut, a w klasach I-III czas trwania zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, natomiast godzina w oddziale i punkcie przedszkolnym trwa 60 minut.
⦁    Przerwy międzylekcyjne trwają zgodnie z uchwalonym harmonogramem.
⦁    Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków finansowych posiadanych przez szkołę.
⦁    Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
⦁    Dyrektor Szkoły może udzielić zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
⦁     Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami oraz procedurami funkcjonującymi w szkole.
⦁    Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), w terminie do końca marca roku szkolnego, poprzedzającego realizację indywidualnego programu.
⦁    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
⦁    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
⦁    Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze 6 dni (egzamin zewnętrzny, dni świąt religijnych, w inne dni jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami środowiska lokalnego). W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Dyrektor podaje informację o powyższym nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie do 30 września.
⦁    Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego za zgodą Organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpracowania tych zajęć.
⦁    Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola i szkoły informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji

§ 13

1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu wyjścia z niej.
2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub takie zachowania uczniów, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
5.  Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
6.  Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
7.  Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.
8.  Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców.
9.   Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby może poprosić je o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
10.  Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora.
11. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zobowiązani do zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

§ 14

BIBLIOTEKA


⦁    Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców.
⦁    Biblioteka przygotowuje uczniów do korzystania z innych typów bibliotek oraz różnych źródeł informacji.
⦁    Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
⦁    gromadzenie i opracowanie zbiorów.
⦁    korzystanie z księgozbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie poza bibliotekę
 4.  Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
 1) Kształcąco-wychowawczą poprzez:
⦁    rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych,
⦁    przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
⦁    kształtowanie kultury czytelniczej,
⦁    wdrażanie do poszanowanie książki,
⦁    udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
⦁    przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
⦁    wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się.

2)  Opiekuńczo-wychowawczą:
⦁    współdziałanie z nauczycielami,
⦁    wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
⦁    otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
⦁    pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3) Kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie i organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturowa i społeczną.
5. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:
⦁    organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych,
⦁    realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego;

6. Z Biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas i pracownicy szkoły.
7. Czas pracy biblioteki umieszcza się w widocznym miejscu według ustalonego planu.

§ 15

ŚWIETLICA


⦁    W szkole działa świetlica szkolna.

⦁    Zadania i organizacja świetlicy szkolnej:

⦁    użytkownicy świetlicy:
⦁    opieką świetlicową objęte są wszystkie dzieci dowożone do szkoły
⦁    zespoły klasowe wyznaczone w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli
⦁    inni uczniowie na pisemny wniosek rodzica

⦁    do zadań świetlicy należy:
⦁    zapewnienie opieki wychowawczej
⦁    tworzenie warunków do własnej nauki
⦁    organizowanie pomocy w nauce
⦁    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
⦁    zapewnienie rozwoju fizycznego przez organizowanie odpowiednich zajęć ruchowych
⦁    wdrażanie do kulturalnego zachowania przez uczestnictwo i umiejętność zorganizowania kulturalnej rozrywki
⦁    kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się na co dzień
⦁    zapoznanie z zasadami kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbania o zdrowie
⦁    kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie, umiejętności podejmowania właściwych decyzji oraz aktywnego uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach
⦁    współpraca z rodzicami, nauczycielami uczącymi wychowanków świetlicy oraz nawiązywanie kontaktów z instytucjami funkcjonującymi w środowisku

⦁    dokumentacja pracy świetlicy:
⦁    dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczych
⦁    roczny plan pracy
⦁    rejestr obecności dzieci

4)     godziny pracy świetlicy winny być dostosowane do potrzeb środowiska
5)     świetlica działa na podstawie Regulaminu

§ 16

STOŁÓWKA SZKOLNA


⦁    W szkole działa stołówka szkolna z zapleczem kuchennym.
⦁    Zadania i organizacja stołówki szkolnej:

⦁    ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, wychowankowie oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i pracownicy szkoły.
⦁    podczas długich przerw międzylekcyjnych wydawane są obiady.
⦁    wysokość odpłatności za obiady regulowana jest odrębnymi przepisami w sprawie finansowania stołówek szkolnych.
⦁    uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie odpłatności za obiady lub całkowitą refundację kosztów poprzez: MOPS, GOPS oraz inne fundacje lub organizacje do tego uprawnione.
⦁    posiłki wydawane są zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej.

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY


§ 17

PRACOWNICY SZKOŁY

⦁    Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracowników Szkoły i pracodawcy Dyrektora Szkoły.

⦁    Przepisy Kodeksu Pracy nie odnoszą się do zakresów: umów o pracę nauczycieli, urlopów nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, które określa Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

3.  Szczegółowe przepisy zawiera Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami.

4.  Sposób realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych normuje Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.


§ 18

NAUCZYCIELE

⦁    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów.
⦁    Nauczyciel winien przestrzegać praw dziecka i przekazywać uczniom wiedzę na ten temat.
⦁    Nauczyciel zobowiązany jest do:
⦁    prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form pracy do wieku i umiejętności uczniów, a także wykorzystywania pozyskanych w związku z realizacją przedmiotowego procesu danych wyłącznie do realizacji zadań służbowych.
⦁    realizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.
⦁    prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
⦁    dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny.
⦁    wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
⦁    bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania.
⦁    odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
⦁    przetwarzania danych osobowych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
⦁    udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych.
⦁    doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.
⦁    przestrzegania zasad etyki zawodowej.

5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawcze, przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, diagnostyczne, zadaniowe i inne, organizowane w miarę potrzeb. Pracę zespołu prowadzi Przewodniczący, powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

§ 19

KLASOWE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE


⦁    Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą zespoły:

⦁    nauczyciele wybierają programy nauczania dla danej klasy,
⦁    liderem zespołu nauczycieli jest każdorazowo wychowawca klasy,
⦁    jeśli w trakcie realizacji programu nauczania niektóre treści nie zostały zrealizowane to zespół musi określić formę, sposób i termin ich realizacji w dalszym etapie kształcenia.

⦁    Zadania zespołów obejmują:

⦁    organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji podstaw programowych,
⦁    tworzenie szkolnego zestawu programów nauczania,
⦁    opracowanie zasad przeprowadzanych w szkole badań wyników nauczania,
⦁    wspieranie w pracy dydaktyczno-wychowawczej młodych nauczycieli,
⦁    korelacja w opracowaniu rocznych planów dydaktyczno-wychowawczych z przedmiotów pokrewnych.

§ 20

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA


⦁    Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą.
⦁     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, Wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
⦁    Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły
⦁    Zadania wychowawcy klasy:

⦁    jest zobowiązany do rozpoznawania sytuacji wychowawczej uczniów i informowania o niej na bieżąco innych nauczycieli,
⦁    opracowuje klasowy plan wychowawczy, który przedstawia rodzicom na pierwszym spotkaniu na początku roku szkolnego,
⦁    utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami i w miarę potrzeb odwiedza swoich wychowanków w domu rodzinnym,
⦁    organizuje klasowe spotkania z rodzicami,
⦁    wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy,
⦁    zapoznaje rodziców z obowiązującymi w szkole przepisami, przedstawia im statut szkoły, regulamin oceniania i program wychowawczy,
⦁    wspomaga wszechstronny rozwój uczniów, interesuje się ich postępami w nauce, zwraca szczególną uwagę na trudności, które wspólnie rozwiązuje z zespołem klasowym,
⦁    współpracuje z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie upowszechniania czytelnictwa w swojej klasie,
⦁    kształtuje prawidłowe relacje między uczniami oparte na zasadach życzliwości i koleżeństwa,
⦁    wyrabia w uczniach poczucie odpowiedzialności za mienie szkoły, oraz ład i porządek na jej terenie,
⦁    ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bodzentynie,
⦁    interesuje się stanem zdrowia swoich wychowanków,

§ 21

NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ


⦁    Zadania nauczyciela bibliotekarza:

⦁    udostępniać księgozbiór uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
⦁    wywiesić terminarz otwarcia biblioteki w widocznym miejscu,
⦁    prowadzić katalog rzeczowy i alfabetyczny całego księgozbioru,
⦁    prowadzić rejestr wypożyczeń oraz dziennik zajęć biblioteki,
⦁    systematycznie uaktualniać księgę inwentarzową ubytków,
⦁    prowadzić rejestr czasopism,
⦁    dokonywać podsumowania stanu czytelnictwa raz w miesiącu, co pół roku i na zakończenie roku szkolnego,
⦁    uzyskane wyniki wywieszać w widocznej gablocie,
⦁    dopilnowywać zwrotu książek w określonym czasie,
⦁    upominać czytelników o konieczności zwrotu zagubionej książki lub innej o tej samej wartości,
⦁    przeprowadzić w ciągu roku szkolnego 1 lekcję biblioteczną w każdej klasie,
⦁    szczególnie dbać o estetykę sali bibliotecznej i księgozbioru,
⦁    uaktualniać księgozbiór w miarę możliwości szkoły.

§ 22

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA  ŚWIETLICY


⦁    Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy. Wychowawca programuje i organizuje proces wychowania a w szczególności:
⦁    tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie
⦁    otacza opieką indywidualną każdego wychowanka
⦁    ustala treści i formy zajęć tematycznych
⦁    otacza opieką dzieci dojeżdżające do szkoły, a zwłaszcza:
⦁    jest obecny przy wsiadaniu dzieci do autobusu szkolnego i wysiadaniu z                  niego
⦁    sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie dowozu do szkoły i doprowadza je z autobusu na teren szkoły
⦁    odprowadza dzieci po zajęciach do autobusu szkolnego i sprawuje opiekę nad nimi w czasie odwozu ze szkoły
⦁    współdziała z nauczycielami uczącymi dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej
⦁    prawidłowo prowadzi dokumentację
⦁    współpracuje z rodzicami


§ 23

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


⦁    Zadania zespołów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
⦁    nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym, oddziale przedszkolnym i  punkcie przedszkolnym tworzą zespół, którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
⦁    koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy.
⦁    do zadań zespołu należy:
⦁    rozpoznawanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia
⦁    określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym;
⦁    opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku
⦁    dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny, lub po zakończeniu jej udzielania.


§ 24

PRACOWNICY OBSŁUGI


⦁    Zasady pracy pracowników ekonomicznych i obsługowych określają odrębne przepisy. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować właściwą postawę wobec uczniów.


ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

§ 25

⦁    Rodzice mają prawo:

⦁    do wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,
⦁    do uznania ich pierwszeństwa w wychowywaniu swoich dzieci,
⦁    otrzymywać pełne informacje o wszelkich osiągnięciach i trudnościach w nauce swoich dzieci,
⦁    znać Statut, Szkolny System Oceniania i Program Wychowawczy,
⦁    współuczestniczyć w pracach i uroczystościach klasy i szkoły,
⦁    współuczestniczyć w tworzeniu planów wychowawczych, planów profilaktycznych,
⦁    wnioskować do Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, odnośnie wszystkich spraw szkoły lub ich dzieci,
⦁    wnioski w formie pisemnej winny być kierowane do właściwego organu szkoły; obowiązuje 7 dniowy termin na odpowiedź.

⦁    Obowiązki rodziców:

⦁    uczestniczyć w zebraniach rodziców organizowanych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły,
⦁    zawiadamiać wychowawcę o nieobecności poprzez pisemne usprawiedliwienie,
⦁    wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych i nie zaniedbywać ich,
⦁    zaopatrywać dzieci w niezbędne podręczniki i przybory szkolne,
⦁    ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenie mienia szkoły lub kradzieże dokonane przez ich dzieci.
⦁    w sprawowaniu opieki nad dziećmi oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego konieczne jest przestrzeganie przez rodziców lub prawnych opiekunów obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego
⦁    dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

⦁    Rodzice zostali poinformowani i akceptują:
⦁    wykonywanie w czasie organizowanych przez szkołę imprez zdjęć dziecka oraz ich publikację na stronie internetowej lub w gablotach szkoły, w związku z działaniami informacyjnymi i marketingowymi szkoły;
⦁    udział dziecka w badaniach psychologicznych prowadzonych przez szkołę;
⦁    wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć szkolnych;
⦁    publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy, stronie internetowej szkoły lub w prasie lokalnej, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi szkoły.

4.  Rodzice posiadają informację, iż w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z punktów wymienionych w ust. 3 mają prawo zgłoszenia powyższego do ADO.

5. Rodzice zostali poinformowani, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie. Dane zgromadzone przez ADO będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Szkoły, w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych, w tym Ustawy o oświacie, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych, w szczególności obowiązku szkolnego. Dane zgromadzone przez ADO przetwarzane są w oparciu przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści danych, ich modyfikacji i poprawiania. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.


ROZDZIAŁ VII

ZASADY REKRUTACJI

§ 26

UCZNIOWIE


⦁    Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

⦁    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat.
⦁    Od września 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci sześcioletnie oraz  urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015.
⦁    W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko sześcioletnie może być odroczone na wniosek rodziców. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole.
⦁     Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
⦁    opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
⦁    oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
⦁    zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

6. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły i przeprowadzonych przez szkołę. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
⦁    dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyjmuje się do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
⦁    terminy zapisów, rekrutacji oraz składania dokumentów do klasy pierwszej podawane są każdego roku do informacji publicznej na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.
⦁     Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do szkoły składa się do Dyrektora Szkoły.
⦁     Do szkoły przyjmuje się:
⦁    z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
⦁    na wniosek rodziców i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
⦁    Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą by przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
⦁    W postępowaniu rekrutacyjnym, brane są pod uwagę kryteria określone przez Organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, a także może być brane pod uwagę kryterium dochodowe na osobę w rodzinie kandydata.
⦁    O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
⦁     Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
⦁    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
⦁    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
⦁    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
⦁    rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

§ 27

PUNKT PRZEDSZKOLNY


⦁    Dzieci przyjmuje się do przedszkola na drodze postępowania rekrutacyjnego.
⦁    O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje Dyrektor Szkoły.
⦁    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.
⦁    Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola.
⦁    Do przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
⦁    Rodzice dzieci kontynuujących proces wychowania w przedszkolu na kolejny rok składają co roku wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
⦁    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
⦁    wielodzietność rodziny kandydata;
⦁    niepełnosprawność kandydata;
⦁    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
⦁    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
⦁    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
⦁    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
⦁    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

⦁    Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.
⦁    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacji.
⦁    Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
⦁    Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
⦁    Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami.
⦁    Wniosek składany do dyrektora o przyjęcie do przedszkola  zawiera:
⦁    imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
⦁    imiona i nazwiska rodziców kandydata
⦁    adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
⦁    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata

⦁    Dyrektor ogłasza przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole informacji o terminie naboru wniosków o przyjęcie do przedszkola.
⦁    Po zakończeniu rekrutacji dyrektor szkoły zamieszcza do publicznej wiadomości listę przyjętych kandydatów na tablicy ogłoszeń w szkole.
⦁    Lista zawiera nazwisko i imię przyjętego dziecka wg kolejności alfabetycznej.
 


ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 28

SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA


⦁    Uczeń ma prawo do:

⦁    informacji, to jest:
⦁    znajomości programów nauczania, zasad oceniania, jawności ocen,
⦁    otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach,
⦁    dostępu do informacji na temat życia szkolnego,
⦁    wiedzy o prawach i uprawnieniach, warunkującą korzystanie z nich,
⦁    wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw,
⦁    do uzyskiwania informacji z różnych źródeł, niezależnie od ideologii, od światopoglądu nauczyciela, opartej na, aktualnym stanie wiedzy naukowej.

⦁    nauki, to jest:
⦁    stworzenia warunków dla każdego do bezpłatnej nauki;

⦁    wolności i swobody wypowiedzi to jest:
⦁    wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem,
⦁    wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,
⦁    wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie.

⦁    wolności myśli, sumienia, wyznania, to jest:
⦁    prawo uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych,
⦁    równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,
⦁    tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej.

⦁    wolności od poniżającego traktowania i karania, to jest:
⦁    poszanowania wolności ucznia,
⦁    nie stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej.

⦁    odwołania się od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady pedagogicznej
⦁    obowiązuje pisemna forma odwołania skierowana do dyrektora szkoły,
⦁    w ciągu 7 dni uczeń musi zostać poinformowany o sposobie załatwienia wniosku,
⦁    od otrzymanej decyzji uczeń w ciągu 7 dni ma prawo odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

§ 29

SZKOLNY KATALOG OBOWIAZKÓW UCZNIA


⦁    Uczeń ma obowiązek:

⦁    godnie reprezentować i dbać o honor szkoły,
⦁    odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz właściwie zachowywać się wobec pozostałych uczniów,
⦁    szanować poglądy i przekonania innych,
⦁    dbać o ład, higienę, porządek i mienie szkoły,
⦁    podporządkować się zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej,
⦁    systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
⦁    przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności, lekceważenia obowiązków szkolnych, oraz wulgaryzmom,
⦁    dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów,
⦁    nie spóźniać się na zajęcia lekcyjne, systematycznie się do nich przygotowywać oraz właściwie się na nich zachowywać.
⦁    nieobecności na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwiać w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły,
⦁    dbać o estetyczny i schludny wygląd,
⦁    dopuszcza się korzystanie z telefonów komórkowych na zajęciach odbywających się poza szkołą. W trakcie zajęć edukacyjnych na terenie szkoły, w ważnych sprawach uczeń może korzystać z telefonu stacjonarnego,
⦁    nosić na terenie szkoły obuwie zastępcze, nie brudzące posadzki, na jasnym spodzie, na zajęcia z wychowania fizycznego przynosić strój określony przez nauczyciela przedmiotu
⦁    uzupełnić zaległości w nauce powstałe w wyniku nieobecności w szkole, w tym również wynikające z uczestnictwa w zawodach sportowych, wycieczkach itp.


§ 30

SZKOLNY KATALOG NAGRÓD I KAR

⦁    Nagrody:

⦁    pochwała wychowawcy wobec klasy,
⦁    wyróżnienie przez dyrektora na apelu szkolnym,
⦁    powiadomienie rodziców o wyróżnieniu, lub nagrodzeniu ucznia,
⦁    nagrody rzeczowe i dyplomy za osiągnięcia w nauce i sporcie.

⦁    Kary:

⦁    upomnienie wychowawcy klasy,
⦁    pisemne lub ustne poinformowanie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
⦁    upomnienie dyrektora szkoły na apelu szkolnym.

⦁    Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary w terminie 7 dni od momentu uzyskania informacji o niej;

⦁    obowiązuje pisemna forma odwołania skierowana do dyrektora szkoły,
⦁    w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku dyrektor po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy podejmuje decyzję o uchyleniu lub utrzymaniu kary. O swojej decyzji w formie pisemnej informuje ucznia i jego rodziców.


ROZDZIAŁ IX

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 31

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania stosowane przez wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.
⦁    Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia, to integralny i naturalny element uczenia się i nauczania.
⦁    Ocenianiu podlegają:
⦁    osiągnięcia edukacyjne
⦁    zachowanie ucznia
⦁    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
6.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
⦁    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
⦁    udzielanie uczniowi w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
⦁    udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
⦁    motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu,
⦁    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
⦁    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
⦁    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
⦁    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
⦁    bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
⦁    przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
⦁    ustalenie kryteriów oceniania zachowania – skala ocen
⦁     ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
⦁    ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia
⦁    Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2
⦁    Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcje:
⦁    diagnostyczną – określa aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia
⦁    informacyjną – informuje o osiągnięciach ucznia
⦁    wspierającą – podkreśla osiągnięcia a nie braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia
⦁    motywującą – zachęca do samokształcenia
⦁    Przedmiotem oceny jest:
⦁    zakres opanowanych wiadomości
⦁    zrozumienie materiału  nauczanego
⦁    umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych
⦁    sposób przekazywania wiadomości i umiejętności
⦁    Oceny dzielą się na:
⦁    bieżące (cząstkowe)
⦁    klasyfikacyjne śródroczne
⦁    klasyfikacyjne roczne
⦁    końcowe
§32

TRYB OCENIANIA OSIAGNIĘĆ EDUKACYJNYCH


1.  Zasady oceniania:
⦁    nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
⦁    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
⦁    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
⦁    wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
⦁    oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
⦁    sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach ustalonych przez danego nauczyciela.
⦁    na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
⦁    nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej poradni psychologicznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub braki rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
⦁    w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
⦁    przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nauczyciel powinien brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
⦁    w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
⦁    Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
⦁    pisemne:
⦁    prace klasowe (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem)
⦁    sprawdziany (muszą być zapowiedziane)
⦁    kartkówki (obejmują najwyżej 3 ostatnie lekcje – są niezapowiedziane)
⦁    testy (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem)
⦁    dyktanda (są niezapowiedziane)
⦁    zadania domowe
⦁    prace dodatkowe
⦁    referaty
⦁    własna twórczość
⦁    ustne:
⦁    odpowiedzi (nauczyciel ustala ich minimalną ilość w semestrze)
⦁    wypowiedzi bieżące w klasie (tzw. aktywność)
⦁    recytacje
⦁    sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (dotyczą ustalania ocen z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, plastyki).
§33

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OGÓLNE KRYTERIA OCEN


⦁    Wymagania edukacyjne określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu etapu nauczania.
⦁    Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele w oparciu o podstawy programowe i realizowane przez siebie programy nauczania.
⦁    Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI ustala się w stopniach według następującej skali:
⦁    stopień celujący – 6
⦁    stopień bardzo dobry – 5
⦁    stopień dobry – 4
⦁    stopień dostateczny – 3
⦁    stopień dopuszczający – 2
⦁    stopień niedostateczny – 1
⦁    W bieżącym ocenianiu ucznia klas IV-VI dopuszcza się stosowanie „+” i „-„ (od stopnia dostatecznego do bardzo dobrego).
⦁    Każdy nauczyciel opracowuje swój indywidualny punktowy system oceniania.

⦁    Ustala się następujące kryteria ogólne stopni w klasach IV-VI

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

⦁    posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
⦁    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programów nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy.
⦁    osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne  osiągnięcia.

Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

⦁    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotów w danej klasie.
⦁    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

Dobry otrzymuje uczeń, który:

⦁    opanował wiadomości i umiejętności zawarte w minimum programowym, przydatne ale nie niezbędne w dalszej nauce, pośrednio użyteczne w życiu.
⦁    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Dostateczny otrzymuje uczeń, który:

⦁    opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, całkowicie niezbędne w dalszej nauce, bezpośrednio użyteczne w życiu.
⦁    rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela.

Dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

⦁    w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.
⦁    rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

⦁    nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

⦁    Szczegółowe zasady oceniania zawierają  przedmiotowe kryteria oceniania opracowane przez poszczególnych nauczycieli.
⦁    W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
⦁     Oceny bieżące w klasach I-III będą zapisywane w dzienniku cyfrą w skali punktowej od 6 do 1 oraz dodatkowo wspomagane  skalą wyrażoną komentarzem słownym.
⦁    Przyjęto następujące nazewnictwo do oceny opisowej:

6 punktów – „celująco” otrzymuje uczeń, który:

⦁    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania.
⦁    potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
⦁    proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności.
⦁    nie popełnia błędów w proponowanych rozwiązaniach.

5 punktów - „znakomicie” otrzymuje uczeń, który:

⦁    potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w typowych sytuacjach.
⦁    poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania .
⦁    popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić.

4 punkty - „dobrze” otrzymuje uczeń, który:

⦁    opanował i stosuje większość wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe  zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
⦁    popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić
⦁    przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności.
⦁    czyni postępy.

3 punkty - „prawie dobrze” otrzymuje uczeń, który:

⦁    opanował większość wiadomości, ale nie zawsze stosuje je do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych.
⦁    przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.  
⦁    pracuje w wolnym tempie.

2 punkty - „słabo” otrzymuje uczeń, który:

⦁    nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych  wiadomości i umiejętności.
⦁    ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy.
⦁    pracuje bardzo wolno.
⦁    popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić nawet z pomocą nauczyciela.

1 punkt - „bardzo słabo” otrzymuje uczeń, który:

⦁    nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności.
⦁    nie potrafi samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
⦁    pracuje bardzo wolno lub nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań.

⦁    Szczegółowe zasady oceniania zostały odrębnie opracowane przez nauczycieli dla poziomu klas I, II, III.
⦁    Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§34

KLASYFIKOWANIE


⦁    Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz ustaleniu oceny z zachowania.
⦁    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
⦁    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych  zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
⦁    Klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w roku, tj. klasyfikowanie śródroczne w terminie – styczeń i roczne - czerwiec.
⦁    Dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej każdy nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany do pisemnego poinformowania  ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania.
⦁    Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny opisowej zarówno z zajęć edukacyjnych jak i zachowania.
⦁    Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolonym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 33 pkt 3 i § 41 pkt 12.
⦁    Na klasyfikację końcową składają się:
⦁    roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym
⦁    roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
⦁    roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej
⦁    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
⦁    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.
⦁    Ustalona przez nauczyciela klasyfikacyjna ocena niedostateczna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
⦁    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
⦁    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
⦁    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych – obowiązuje forma pisemna  .
⦁    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
⦁    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
⦁    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
⦁    Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 15 lit a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
⦁    W skład komisji wchodzą:
⦁    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
⦁    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
⦁    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
⦁    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne
⦁    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
⦁    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
⦁    wychowawca klasy
⦁    wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
⦁    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
⦁    przedstawiciel Rady Rodziców
⦁    Nauczyciel, o którym mowa w pkt 17 ppkt a) nr 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym ze powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
⦁    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 2 – egzamin poprawkowy.
⦁    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
⦁    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
⦁    skład komisji
⦁    termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 15 lit. a
⦁    zadania (pytania) sprawdzające
⦁    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę
⦁    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
⦁    skład komisji
⦁    termin posiedzenia komisji
⦁    wynik głosowania
⦁    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem  
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
⦁    Do protokołu, o którym mowa w pkt 20 lit. a), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
⦁    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 15 lit. a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
⦁    Przepisy pkt 15-21 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
⦁    Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom przez Dyrektora Szkoły.


§35

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY


⦁    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
⦁    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
⦁    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki
⦁    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
⦁    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 lit. b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi, o którym mowa, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
⦁    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
⦁    Po wcześniejszym zapoznaniu się z informacją wychowawcy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych dla swojego dziecka, rodzice w terminie 5 dni od otrzymania tej informacji mogą złożyć do dyrektora szkoły pisemny  wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.  
⦁    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Nie może on przekraczać przyjętej w planie pracy szkoły daty posiedzenia rady pedagogicznej poświęconej klasyfikacji rocznej uczniów. Z przyczyn losowych termin ten może być wydłużony do końca roku szkolnego.
⦁    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 lit. a), przeprowadza nauczyciel przedmiotu w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Ocenę ustala nauczyciel – egzaminator.
⦁    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 lit. b), przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
⦁    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
⦁    nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy
⦁    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt 4 lit. b), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
⦁    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
⦁    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
⦁    skład komisji
⦁    termin egzaminu klasyfikacyjnego
⦁    zadania (ćwiczenia egzaminacyjne)
⦁    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny
⦁    Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
⦁    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
⦁    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
⦁    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzamin u klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.


§36

EGZAMIN POPRAWKOWY


1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
⦁    dłuższa usprawiedliwiona nieobecność dziecka w szkole spowodowana chorobą (pobyt w szpitalu, sanatorium)
⦁    trudna sytuacja rodzinna dziecka (rozpad rodziny, zaniedbanie dziecka spowodowane nieobecnością rodziców)
⦁    przypadki losowe (śmierć rodziców, rodzeństwa, dziadków)
⦁    wyjątkowość innych niż wyżej wymienione przypadki każdorazowo rozpatruje Rada Pedagogiczna
1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego. Termin składania wniosku wynosi 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych.  
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
⦁    Dyrektor Szkoły- jako przewodniczący komisji
⦁    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
⦁    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji
1.    Nauczyciel, o którym mowa w pkt 5 lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
2.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
⦁    skład komisji,
⦁    termin egzaminu poprawkowego,
⦁    pytania egzaminacyjne,
⦁    wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę
Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
1.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
2.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 10.
3.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§37

PROMOWANIE


⦁    Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem pkt 2.
⦁    W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I-III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.    
⦁    Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia do klasy I i II do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
⦁    Uczeń klasy I-III na zakończenie I etapu edukacyjnego może otrzymać nagrodę książkową lub inną nagrodę (w zależności od możliwości szkoły), jeśli w ocenie opisowej osiągnął wiadomości i umiejętności wykraczające ponad poziom treści podstawowych oraz wyróżnił się kulturą osobistą.
⦁    Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie spełnił tych warunków nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz pkt 10 – egzamin poprawkowy.
⦁    O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym.
⦁    Uczeń kl. IV-V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
⦁    Za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, zaangażowanie w prace SU uczniowie mogą być wyróżnieni na koniec roku szkolnego nagrodami rzeczowymi lub dyplomami.
⦁    Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
⦁    Uczeń klasy IV-VI ze średnią ocen 5,5 z przedmiotów obowiązkowych oraz wzorowym zachowaniem uzyskuje list pochwalny skierowany do rodziców.
⦁    Uczeń kończy szkołę podstawową:
⦁    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 12;
⦁    z wyróżnieniem - jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał średnią ocenę 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
⦁    ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu,
⦁    O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyżej Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§38

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY


⦁    Sprawdzian jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i sprawdza w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagani.
⦁    Sprawdzian jest przeprowadzany:
⦁    w terminie głównym – w kwietniu
⦁    w terminie dodatkowym – w czerwcu
⦁    Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
⦁    Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej.
⦁    Sprawdzian składa się z dwóch części:
⦁    w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym
⦁    w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego
⦁    Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach, na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających pracę oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi.
⦁    Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
⦁    Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada Dyrektor Szkoły i jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
⦁    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, a rodzice (prawni opiekunowie) są obowiązani przedłożyć opinię Dyrektorowi Szkoły w terminie do 30 września.  
⦁    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
⦁    Opinia, o której mowa w pkt 9, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
⦁    Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
⦁    Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w pkt 1 i 12, odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w pkt 8.
⦁    Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
⦁    Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
⦁    Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
⦁    Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny i nie służy na niego skarga do sądu administracyjnego.
⦁    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo go przerwał, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
⦁    Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie dodatkowym, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
⦁    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
⦁    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
⦁    Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
⦁    Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt 18 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
⦁    Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.  

§39

ZASADY I SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW
O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH


1.    Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców o kryteriach oceniania z realizowanego przez siebie przedmiotu nauczania.
2.    Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę .
3.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
4.    Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach minimum 3 razy w roku szkolnym, podczas zebrań i konsultacji.
5.    Na 2 tygodnie przed końcem semestru i na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikowaniem poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów o wszystkich  ocenach i odnotowania tego faktu w  zeszytach przedmiotowych. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje rodziców – obowiązuje forma pisemna.


§40

ZACHOWANIE


⦁    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
⦁    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.      
⦁    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§41

Ocena zachowania uczniów w klasach IV- VI


⦁    W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania według następującej skali:

Kryterium punktowe ocen zachowania
Zachowanie    Punkty
wzorowe (wz)    160 i więcej
bardzo dobre (bdb)    120-159
dobre (db)    81-119
poprawne (popr)    40-80
nieodpowiednie (ndp)    1-39
naganne (ng)    0  i mniej

⦁    Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:
⦁    funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
⦁    respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
⦁    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
⦁    Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny  dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
⦁    Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza wychowawca klasy co miesięcznym wpisem  w zeszycie uwag ucznia oraz karcie ucznia - „waga pozytywnych i negatywnych zachowań” włożonej do dziennika lekcyjnego.
⦁    Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
⦁     Osoba, która uzyskała 40 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny  wzorowej zachowania w danym semestrze roku szkolnego.
⦁    Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
⦁    Punkty wpisywane są do kart „waga pozytywnych i negatywnych zachowań”.
⦁    Karty zachowań uczniów nie są przechowywane po zakończeniu roku szkolnego.
⦁    Obowiązkiem każdego nauczyciela  jest systematyczne dokonywanie wpisów do zeszytu obserwacji ucznia jak i dziennika lekcyjnego (wkładka), do końca każdego miesiąca.
⦁     Zobowiązuje się uczniów do rozliczenia się z wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek na dwa tygodnie przed roczną Radą Klasyfikacyjną. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje uzyskaniem ujemnych punktów z zachowania.
⦁    Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji za każdy miesiąc w ciągu tygodnia od jego zakończenia i na 1 tydzień przed Radą Klasyfikacyjną w danym semestrze roku szkolnego.
⦁    Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i końcowo roczną ucznia uwzględniając: liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie semestru/roku szkolnego,
⦁    W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów (np. dziecko chore lub z orzeczeniem).
⦁    Wychowawca przedstawia oceny z zachowania poszczególnych uczniów na posiedzeniach klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej.
⦁    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:    
⦁    wywiązywanie się z obowiązków ucznia  
⦁    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej   
⦁    dbałość o honor i tradycje szkoły   
⦁    dbałość o piękno mowy ojczystej    
⦁    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób   
⦁    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią    
⦁    okazywanie szacunku innym osobom.      

WAGA POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ ROK SZKOLNY …………
    IX    X    XI    XII    I
Zwycięstwo w olimpiadzie przedmiotowej i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim    80 pkt                    
Udział w olimpiadzie przedmiotowej oraz zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim    50 pkt                    
Zwycięstwo w konkursie pozaszkolnym, olimpiadzie, zawodach sportowych i innym niż wojewódzkie     30 pkt                    
Udział w konkursie pozaszkolnym, olimpiadzie, zawodach sportowych i innym niż wojewódzkie    20 pkt                    
Zwycięstwo w konkursie szkolnym    20 pkt    
                
Udział w konkursie szkolnym    10 pkt    
                
Pełnienie funkcji w szkole     20 pkt (raz w semestrze)                    
Pełnienie funkcji w klasie     15 pkt (raz w semestrze)                    
Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań oraz świetlicy szkolnej    15 pkt (raz w semestrze)                    
Praca na rzecz szkoły (udział w apelach, przedstawieniach, praca w bibliotece, wolontariat – akcja sprzątanie świata, dbanie o mogiły poległych itp.)    10 pkt    


                
Redagowanie gazetki szkolnej - pomoc    10 pkt                    
Praca na rzecz klasy     10 pkt    
                
Pomoc kolegom w nauce    10 pkt                    
100% frekwencja i czytelnictwo (3 osoby)    20 pkt (raz w semestrze)                    
Inne     10 pkt    

                
Reprezentowanie szkoły na zewnątrz     10 pkt                    
Przeciwstawianie się przejawom agresji    20 pkt                    
WAGA NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ ROK SZKOLNY ……………

    IX    X    XI    XII    I
Spóźnianie się na lekcje    5 pkt                    
Przeszkadzanie na lekcjach
    10 pkt    

                
Niewykonywanie poleceń nauczyciela    10 pkt                    
Niszczenie mienia szkolnego    20 pkt                    
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia    5 pkt (za każdą opuszczoną godzinę)                    
Łamanie przepisów szklonych (ściąganie, brak podpisu, kłamstwa, nieprzygotowanie do lekcji itp.)    10 pkt    
                
Nierespektowanie zasad pracy świetlicy    10 pkt                     
Łamanie zasad dowożenia do szkoły     10 pkt                     
Brak pracy domowej
    10 pkt                    
Brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu do korespondencji    10 pkt    
                
Aroganckie zachowania w stosunku do osób starszych i uczniów    15 pkt                    
Zaczepianie słowne lub fizyczne innych (dokuczanie, naśmiewanie, skarżenie itp.)    10 pkt                    
Bójka     15 pkt     
                
Wulgarne słownictwo    10 pkt                     
Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych np. podczas wycieczek itp.    10 pkt                    
Kradzież, przejawy wandalizmu     50 pkt    
                
Zaśmiecanie otoczenia    5 pkt    
                
Wymuszanie pieniędzy, stosowanie używek    50 pkt                     
Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia    50 pkt                    
Inne negatywne zachowania    10 pkt    

                
§42

Ocena zachowania uczniów w klasach I–III


⦁    W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa z zachowania (semestralna i roczna).
⦁    Ocena z zachowania jest informacją dla rodziców o zachowaniu dziecka w szkole i nie ma wpływu na ocenę osiągnięć i postępów ucznia oraz jego promocję do klasy programowo wyższej.
⦁    Oceny z zachowania ustala wychowawca w porozumieniu z zespołem klasowym.
⦁    Na ocenę z zachowania składa się:
⦁    przestrzeganie obowiązków ucznia w klasie i szkole,
⦁    kulturalny i grzeczny stosunek do pracowników szkoły i kolegów,
⦁    umiejętność opanowania swoich emocji, takich jak gniew, kłótliwość, złość, agresja,
⦁    umiejętność współpracy z kolegami w zespole,
⦁    zaangażowanie w życie klasy i szkoły,
⦁    chęć udzielania pomocy kolegom,
⦁    punktualność, obowiązkowość, pilność, sumienność,
⦁    systematyczne odrabianie prac domowych,
⦁    poszanowanie własności,
⦁    utrzymanie porządku wokół siebie,
⦁    dbałość o kulturę słowa.
⦁    Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
⦁    Zachowanie ucznia oceniane jest raz w miesiącu wpisem do dziennika w formie:
⦁    zachowujesz się wzorowo
⦁    zachowujesz się bardzo dobrze
⦁    zachowujesz się dobrze
⦁    zachowujesz się poprawnie
⦁    musisz popracować nad swoim zachowaniem

§43

UKOŃCZENIE SZKOŁY


⦁    Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu.
⦁    Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§44

⦁    Statut Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

§45

⦁    Jest to jednolity tekst statutu Szkoły Podstawowej  im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

bip

Nasza szkoła

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta
Święta Katarzyna