Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. POETÓW DOLINY WILKOWSKIEJ

W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

 

„DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE

JEŚLI NIE UMIE – NAUCZ

JEŚLI NIE WIE – WYTŁUMACZ

JEŚLI NIE MOŻE – POMÓŻ”

J. Korczak

 

 1. CHARAKTERYSTKA SZKOŁY:

 

 1. Historia i baza lokalowa szkoły

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie rozpoczęła swoją działalność w 1918 roku. Mieściła się wówczas w prywatnych domach, najpierw u Romana Lesisza, później u Wincentego Janickiego.

Od 1939 do 1942 roku tajne nauczanie prowadził pan Wacław Rzechocki. Za swoją działalność konspiracyjną został aresztowany i zamordowany. Do końca wojny szkoła nie wznowiła zajęć dydaktycznych. Ponowne jej otwarcie nastąpiło po zakończeniu II wojny światowej. Nadal mieściła się ona w prywatnym domu państwa Janickich , a następnie u pana Franciszka Cedry.

1 września 1957 roku uczniowie i nauczyciele przenieśli się do nowego budynku, przy obecnej ulicy Kieleckiej 45. Kierownikiem w nowej szkole został Roman Janicki, a później Władysław Zaborowski.

W 1965 roku funkcja kierownika szkoły została powierzona panu Franciszkowi Orzechowskiemu, który pełnił ją do chwili przejścia na emeryturę w 1984 roku.

W latach 19841986 dyrektorem szkoły była pani Otylia Orzechowska, a od 1986 do 1990r. pan Henryk Durlej.

Od 1990 roku do chwili obecnej dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie jest pani Ewa Orzechowska. To dzięki jej zaangażowaniu 17 maja 2006 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Poetów Doliny Wilkowskiej naszej szkole.

Przez cały okres istnienia szkoły przeprowadzano w niej wiele remontów, modernizacji szczególnie w ostatnim okresie. Jedynym mankamentem był brak sali gimnastycznej i kuchni. Władze miasta i gminy podjęły inicjatywę rozbudowy szkoły. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 5 listopada 2008r. wyłoniony został wykonawca.

4 grudnia 2008 roku podpisano umowę na wykonanie „Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem, zespół żywienia dla 140 osób oraz o 2 sale lekcyjne o łącznej powierzchni użytkowej obiektu 1161m2. Plac budowy został przekazany wykonawcy 8 grudnia 2008r.

Po niespełna dwóch latach obiekt został oddany do użytku. Wyposażono go w meble, pomoce naukowe, sprzęt elektroniczny, multimedialny, sportowy, kuchenny.

I tak po wielu staraniach dzieci doczekały się szkoły na miarę XXI w.

Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie jest placówką 6 oddziałową z oddziałem i punktem przedszkolnym. Posiada 6 sal lekcyjnych, 2 sale dla punktu i oddziału przedszkolnego, pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do Intrnetu, salę gimnastyczną, kuchnię, stołówkę i bawialnię.

Ponadto szkoła dysponuje doskonałymi środkami multimedialnymi, a nauczyciele programami edukacyjnymi, które są wykorzystywane na zajęciach. Wiele pomocy dydaktycznych pozyskaliśmy, realizując projekty: „Radosna szkoła”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Indywidualizacja procesu nauczania”. Przeprowadzona modernizacja spowodowała, że wyposażenie klas jest nowoczesne i bezpieczne.

Do szkoły uczęszczało:

 • w roku szkolnym 2007/2008 – 103 uczniów
 • w roku szkolnym 2008/2009 – 107 uczniów
 • w roku szkolnym 2009/2010 – 100 uczniów
 • w roku szkolnym 2010/2011 – 96 uczniów
 • w roku szkolnym 2011/2012 – 92 uczniów

W obecnym roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza so szkoły 89 uczniów, którzy rozwijają swoje zainteresowania i zdolności nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach tzw. „godzin karcianych” i w ramach zajęć unijnych.

Od kilku lat uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w zajęciach: kółka polonistycznego, matematycznego, informatycznego, językowego, plastycznego, sportowego. Dzieci uczęszczające do naszej szkoły biorą udział w imprezach klasowych, szkolnych, wycieczkach. Reprezentują szkołę w konkursach i i zawodach sportowych na terenie szkoły, gminy, powiatu.

 1. Lokalizacja

Szkoła znajduje się we wsi Święta Katarzyna, w gminie Bodzentyn, w powiecie kieleckim województwa świętokrzyskiego. Do szkoły uczęszczają dzieci ze Świętej Katarzyny, Wilkowa, Grabowej i Krajna-Zagórze.

Święta Katarzyna położona jest u podnóża Łysicy (612 m n.p.m.) – najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich.

 1. Kadra szkoły

W roku szkolnym 2012/2013 w szkole pracuje 15 nauczycieli, w tym 11 dyplomowanych, 3 mianowanych i 1 kontraktowy. Kadra posiada wysokie kwalifikacje, większość z nich do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

II. CELE SZKOŁY

 • Podnosić jakość nauczania i uczenia się
 • Rozwijać samodzielność uczniów
 • Wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce
 • Dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować ich do podjęcia nauki w gimnazjum
 • Włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły
 • Promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku

III. MISJA SZKOŁY

 • Działamy w środowisku wiejskim. Wszyscy się znamy i jesteśmy otwarci na drugiego człowieka
 • U nas zdobędziesz potrzebne do dalszej edukacji umiejętności i wiadomości, dzięki doskonale wykształconej kadrze.
 • Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie.
 • Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji.
 • Pragniemy, aby obiekty sportowe, boisko, sala gimnastyczna służyły nie tylko uczniom naszej szkoły, ale były również dostępne dla społeczności lokalnej.

 

IV. WIZJA SZKOŁY

 • Wizją naszej szkoły jest koncepcja „organizacji uczącej się”
 • Idealnym absolwentem naszej szkoły jest uczeń przygotowany do dalszej nauki w gimnazjum, do życia we współczesnym świecie, a więc zaradny, samodzielny, otwarty, odpowiedzialny, ciekawy świata, rozważny, krytyczny.
 • Uczniowie uczestniczą w konkursach międzyszkolnych i zdobywają czołowe miejsca.
 • Kadra pedagogiczna otwarta na wyzwania, podejmująca twórcze działania z dziećmi, obdarzona zaufaniem rodziców.
 • Nauczyciele stosują różnorodne style nauczania, nieustannie rozwijają się indywidualnie oraz uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

V. ZADANIA SZKOŁY

 • Przygotowanie ucznia do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie.
 • Stworzenie właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.
 • Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej.
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, uczyć racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.
 • Kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki.
 • Dbać o wysoki poziom edukacji, aby sukcesywnie podnosić wyniki sprawdzianu klasy VI.

VI. NASZA SZKOŁA

 

1. … DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA.

Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba , aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.

2. … OCENIA SPRAWIEDLIWIE.

Uczniowie wiedza, czego maja się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.

3. … UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.

Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości , w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.

4. … ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.

Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.

5. … POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE , TWORZY DOBRY KLIMAT

W szkole panuje życzliwa , pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.

6. … PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.

Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

 • dobrze funkcjonuje w otoczeniu,
 • jest świadomy swoich umiejętności i zdolności,
 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest przyjaźnie nastawiony do świata,
 • jest wysportowany,
 • jest asertywny,
 • jest tolerancyjny,
 • nie boi się nowości,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • dba o swoje zdrowie,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • jest ciekawy świata,
 • trafnie potrafi dokonywać wyborów,
 • jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi.

bip

Nasza szkoła

grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Imieniny obchodzą: Laura, Bogusław, Gracjan
Święta Katarzyna