Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły  Podstawowej w Świętej Katarzynie pod adresem:

www.spswkatarzyna.pl

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2021 r.
Data publikacji strony internetowej: 01.12.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.10.2020 r.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem strony internetowej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.

 

W  Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych Ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony – Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa www.spswkatarzyna.pl spełnia wymagania na dzień 04.01.2021 r. w 97%.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sp.sw.katarzyna@o2.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie mieści się pod adresem:

Święta Katarzyna ul. Kielecka 45, 26 – 010 Bodzentyn.

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 

1. Od strony wschodniej tj. od ulicy Kieleckiej są dwa wejścia główne i boczne.  Prowadzą do nich schody, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

2. Od strony południowej tj. od strony parkingu znajduje się trzecie wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wybudowana jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnych.

5. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

6. Budynek składa się z jednej kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacji nadziemnych, bez windy.

7. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Na miejscu brak dostępnych pracowników znających język migowy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w szkole, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w placówce), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: sp.sw.katarzyna@o2.pl
• telefonicznie na nr: +48 (41) 311-21-14
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Szkołę)

 

Koordynator ds. dostępności:

Beata Stępień

tel. 41 311-21-14

e-mail: sp.sw.katarzyna@o2.pl

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.