LINK: Informator o ofercie edukacyjnej liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim

na rok szkolny 2024/2025

 

 

 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

  • język polski -  14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka -  15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

  • język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 

Termin ogłoszenia wyników sprawdzianu ósmoklasisty: 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zaświadczeń zdającym: 3 lipca 2024 r.

 

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

Czas trwania (w minutach)

arkusz

standardowy

PRZEDŁUZENIE CZASU

Komunikat dyrektora CKE z dn. 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu zdający egzamin uczeń siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;

 

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;

 

Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;

 

W przypadku:

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.