REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ

 

obowiązujący
w  Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w   Świętej Katarzynie

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 i 1000) art.47 ust. 1 pkt 8

 

§ 1

Zasady ogólne

 

 1. Szkoła może organizować dla uczniów wycieczki.

 

 1. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek szkoła  może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka .

 

 1. Szkoła organizuje wycieczki w trakcie roku szkolnego z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

 

 1. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

§ 2

Cel organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

 

 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 2. poznawanie kultury i języka innych państw;
 3. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
 4. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 5. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
 6. podnoszenie sprawności fizycznej;
 7. wspomaganie rodziców w procesie wychowania;
 8. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym a w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej
 9. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

§ 3

Forma organizacji krajoznawstwa i turystyki

 

 

     Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:

 1. wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej "wycieczkami",
 3. wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego a program przewiduje aktywność turystyczną.
 4. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
 5. Wycieczki krajowe i zagraniczne

 

§ 4

Organizacja wycieczek

 

 1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności
 2. Zgodę na organizację wycieczki wyraża dyrektor szkoły zatwierdzając kartę wycieczki
 3. Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia.
 4. Program wycieczki określa załącznik do rozporządzenia
 5. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów/uczestników wycieczki, która zawiera imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły. (do tej pory był jeszcze pesel)
 6. Wycieczka zagraniczna- dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki. Przekazuje kartę wycieczki bez listy uczniów.
 7. Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce.
 8. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy krajów przejazdu i kraju docelowego wycieczki.
 9. Rodzic wyraża zgodę na udział dziecka w wycieczce w formie pisemnej. Zgody gromadzi i przechowuje kierownik wycieczki.
 10. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 11. Dyrektor szkoły w zależności od celu i programu wycieczki może wyznaczyć na opiekuna wycieczki pracownika niepedagogicznego szkoły.
 12. W przypadku wycieczki specjalistycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji wycieczki.(ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek, jest trenerem odpowiedniej dyscypliny sportu).

 

 

§ 5

Zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki

 1.  Korzystanie ze środków komunikacji
 1. wycieczka autokarowa

 

Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu. Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach. Przy wysiadaniu z autokaru - pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę, aby nie przebiegała przez jezdnię. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy. Kierownik wysiada ostatni - sprawdza autokar. Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności.

 

 1. jazda pociągiem poniższe zasady dotyczą również jazdy autobusem miejskim i tramwajem.


W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie w którym jadą dzieci. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy - należy dokonać wcześniej i ustalić zasady. W każdym przedziale powinna znajdować się dorosła osoba. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności. Jeden z opiekunów wsiada ostatni. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada opiekun i na peronie ustawia młodzież. Kierownik wysiadając sprawdza przedziały. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.

 

 

 1. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być powiadomieni o:
 • miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę,
 • miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki,
 • przewidywanej trasie wycieczki

 

 1. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

 1. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.

 

 

 1. Kierownik wycieczki uzgadnia  program, termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły.

 

 1. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki wypełnia pakiet dokumentów:
 • kartę wycieczki w 2 egzemplarzach, (załącznik nr 1)
 • program wycieczki w 2 egzemplarzach, (załącznik nr 2)
 • listę uczestników w 2 egzemplarzach,
 • zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce,
 • oświadczenia rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia oraz odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz o zażywaniu i posiadaniu niedozwolonych używek,
 • oświadczenia kierownika wycieczki i opiekunów w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki
 1. Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora w celu zatwierdzenia. Terminy składania dokumentacji:

 

 • wycieczki poza teren szkoły (tzw. wyjścia z klasą) - 2 dni przed terminem wyjścia
 • wycieczki 1 dniowe - 2 dni przed terminem wyjazdu
 • wycieczki 3 dniowe - 3 dni przed terminem wyjazdu
 • wycieczki powyżej 3 dni - 5 dni przed terminem wyjazdu

 

 1. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki w formie pisemnej. Z rozliczeniem zapoznaje dyrektora oraz  rodziców. Dokumentacja przechowywana jest w szkole do końca roku szkolnego.

 

 

§ 6

Opieka w czasie imprez i wycieczek

 

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.

 

 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

 

 1. Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach:
 1. pieszych poza teren szkoły w tej samej miejscowości, tzw. wyjścia z klasą obowiązuje jeden opiekun na 20 osób,
 2. turystyczno - krajoznawczych (wycieczki rowerowe, rajdy górskie, spływy kajakowe) 1 opiekun na 10 osób,
 3. przy użyciu środków lokomocji miejskiej i międzymiastowej 1 na 15 osób,
 4. autokarowych 1 na 15 osób,
 5. autokarowych w jednym konkretnym celu (kino, teatr, wystawa) 1 na 25 osób,
 6. środkami PKP jeden opiekun w każdym przedziale (np. 1 na 7 osób w drugiej klasie),
 7. górskie powyżej 1000 m n. p. m. 1 na 10 osób,
 8. jeżeli w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinien być zapewniony dodatkowy opiekun zajmujący się maksymalnie trzema uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n. p. m. lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach, mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni.

 

 1. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 20 km Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu.

 

 1. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi  podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 

 

 1. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.

 

 1. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.

 

 1. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

 

 1. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

 

§ 7

Obowiązki kadry i uczestników wycieczki

 

 1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

 

 1. przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki;
 2. opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 3. zaplanowanie aktywnego udziału wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu;
 4. wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów;
 5.  zapoznanie uczestników wycieczki oraz ich rodziców z zasadami obowiązującymi na wycieczce;
 6. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu  wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 7. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania;
 8. jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach;
 9. określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;
 10. nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy;
 11. organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;
 12. na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autokarową powyżej 100 km kierownik wycieczki ma obowiązek zgłosić na policje prośbę o kontrolę pojazdu.
 13. podział zadań dla uczestników;
 14. posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników , numerem telefonu i numerem PESEL;
 15. udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia oraz powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły
 16. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;
 17. podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu.

 

 1.  Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

 

 1. sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
 2. opieka nad powierzonymi mu uczniami;
 3. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
 4. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 5. nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;
 6. sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.

 

 1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany przestrzegać poniższych zasad:

 

 1. przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 min. przed wyjazdem;
 2. swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki;
 3. poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;
 4. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;
 5. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,
 6. w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna;
 7. nie zaśmiecać pojazdu;
 8. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 9. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;
 10. dbać o higienę i schludny wygląd;
 11. nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna;
 12. w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów;
 13. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;
 14. pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.

 

 1. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają zasad i  przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 2. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad bezpieczeństwa i niedostosowania się do regulaminu wycieczek i wyjść zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice / prawni opiekunowie.
 3. Uczeń nie przestrzegający regulaminu wycieczek i wyjść nie uczestniczy w wycieczkach do końca roku szkolnego na wniosek kierownika wycieczki, decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z wychowawcą.

 

 

 

§ 8

Finansowanie wycieczek

 

 1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
 1. z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
 2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 3. ze środków wypracowanych przez uczniów,
 4. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne,
 5. ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów.

 

 1. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.

 

 1. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.

 

 1. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych stanowiących podstawę jego opracowania.

 

 1. Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy.

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Karta wycieczki
 2. Program wycieczki
 3. Lista uczestników wycieczki
 4. Zgoda rodziców na uczestnictwo w wycieczce
 5. Zasady obowiązujące uczniów na wycieczce
 6. Zasady obowiązujące na wycieczce rowerowej
 7. Zasady obowiązujące na wycieczce  górskiej
 8. Zasady obowiązujące przy wyjeździe do kina, teatru, na wystawę, koncert 
 9. Rozliczenie finansowe wycieczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

KARTA WYCIECZKI

 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: ...............................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Cel wycieczki : ...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Nazwa kraju[1]/miasto/trasa wycieczki: ........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Termin: .......................................................................................................................................................

Numer telefonu kierownika wycieczki: .......................................................................................................

Liczba uczniów: ................................., w tym uczniów niepełnosprawnych: ..............................................

Klasa: ........................................................................................................................................................

Liczba opiekunów wycieczki: ....................................................................................................................

Środek transportu: ....................................................................................................................................

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

PROGRAM WYCIECZKI

Data, godzina wyjazdu oraz powrotu

Długość trasy (w km)

Miejscowość docelowa i trasa powrotna

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu

Adres miejsca noclegowego
i żywieniowego oraz przystanki

i miejsca żywienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

 

 

 

Kierownik wycieczki

 

 

 

Opiekunowie wycieczki

 

 

........................................................

1. ...................................................................

(imię i nazwisko oraz podpis)

2. ...................................................................

 

3. ...................................................................

 

4. ...................................................................

 

5. ...................................................................

 

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Załącznik 3

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

L.p.

Klasa

Nazwisko i imię

Nr telefonu rodzica/opiekunów

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

Załącznik 4

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

Wyrażam zgodę na udział mojego(jej) syna/córki ………………………………………………..…………….

 

w wycieczce szkolnej, która  odbędzie się w dniach / dniu  …………....................................................

 

organizowanej  przez Szkołę Podstawową  im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie

 

 1. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do  podróży autokarem. 
 2. Zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia na miejsce zbiórki przed wyjazdem  oraz do  odbioru dziecka z miejsca zbiórki po powrocie z wycieczki
 3. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.
 4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.
 5. Zgadzam się na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających zdrowiu lub życiu mojego dziecka.
 6. Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami Obowiązującymi Uczniów na wycieczkach szkolnych.
 7. Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE.

 

 

 

 

   …………………………………..…..                                                    ………………………….…………      

     (miejscowość i data)                                                                      podpis rodzica /opiekuna

 

 

Załącznik 5

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW NA WYCIECZCE

 

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zapoznać się z regulaminem wycieczek szkolnych i wyjść obowiązujących w  Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie oraz bezwzględnie się do nich stosować.
 2. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot, przewodnik).
 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
 4. Nie oddalać się od grupy.
 5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.
 7. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
 8. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
 9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 10. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 11. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
 12. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

Miejsce zakwaterowania:

 1. W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka.
 2. Zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600.
 3. Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy.
 4. Obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!
 5. Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody.

 

Środek transportu

 1. Zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna.
 2. Nie zaśmiecać pojazdu.
 3. Nie zmieniać miejsca siedzenia bez zgody opiekuna.
 4. Nie spacerować po autokarze w czasie jazdy
 5. Korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.
 7. W czasie jazdy zachowywać się spokojnie i kulturalnie.

 

Miejsca publiczne:

 1. Przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników.
 2. Obowiązuje punktualność.
 3. Oddzielanie się od grupy jest zabronione.
 4. W miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.
 5. Dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.

 

 

Załącznik 6

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA WYCIECZCE ROWEROWEJ

 

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
 4. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 5. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba że poruszają się w trenie niezabudowanym a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
 6. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
 7. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 8. Osoby jadące z przodu i tyłu grupy powinny posiadać kamizelki odblaskowe
 9. Osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu.
 10. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10 km ale nie jest to normą i zależy to od możliwości grupy.
 11. Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem.
 12. Cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia.
 13. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika.
 14. Podczas awarii roweru można wziąć go na hol stosując mocny sznurek o długości 3-4 m. Jednym końcem przywiązujemy go do roweru holującego do ramy przy siodełku a drugi koniec należy okręcić o kierownicę roweru holowanego aby odczepienie było jak najprostsze.
 15. Holowania powinna dokonywać osoba silna i tylko przez kilka kilometrów, później powinna nastąpić zmiana.
 16. Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególna uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
 17. Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników.
 18. Przed wjazdem do lasu należy ubrać się w bluzkę z długimi rękawami, założyć czapkę ze względu na kleszcze.
 19. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ja usunąć w celu uniknięcia większej awarii.
 20. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 21. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem: dzwonek, oświetlenie, odblaski, błotniki, zamknięcie, pompka, narzędzia do naprawy roweru. itp.
 22. Przez jazdą należy rower nasmarować i skontrolować dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
 23. Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka.
 24. Każdy uczestnik zachowuje się stosownie w miejscach publicznych, sakralnych.
 25. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolą, kartę rowerową.
 26. Będąc ostatnim w szyku należy ostrzegać jadących z przodu o nadjeżdżających pojazdach.
 27. Po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik niezwłocznie udaje się do miejsca swojego zamieszkania.

 

 

Załącznik 7

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

ZASADY OBOWIAZUJĄCE NA  WYCIECZCE GÓRSKIEJ

 

 1. Organizacja wycieczek górskich dla młodzieży szkolnej powinna spełniać następujące warunki:
  1. uczniów należy stopniowo wprowadzać w coraz wyższe rejony górskie i na trasy o wyższej skali trudności,
  2. prowadząc dzieci w góry uwzględniamy normy wynikające z przesłanek fizjologicznych, dotyczących dystansu, czasu marszu i obciążenia młodych turystów.
 2. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkują się rozkazom i poleceniom prowadzącego.
 3. Poruszamy się według ustalonego porządku:
  1. przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje tempo marszu,
  2. uczestnicy idą „gęsiego” w odstępach 1,5 do 2 metrów lub gdy teren na to pozwala, w luźnym szyku po kilka osób obok siebie,
  3. grupę zamyka opiekun grupy. Za ta osobą nie należy pozostawać,
  4. grupa nie powinna rozciągać się na długiej przestrzeni.
 4. Na zboczach stromych, oślizgłych najsprawniejsi turyści znajdują się na początku i na końcu grupy, pomagając mniej sprawnym.
 5. Przy długich i stromych podejściach idziemy wolno lecz równomiernie, rzadko odpoczywając.
 6. Przy podchodzeniu pod górę nie należy rozmawiać, utrudnia to rytmiczne oddychanie i dodatkowo męczy.
 7. Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać uwagę na każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół.
 8. Na trasie odpoczywamy co godzinę, czas trwania odpoczynku wynosi 15 minut (zdejmujemy plecaki, można usiąść ale nie bezpośrednio na ziemi lub głazach, w czasie upału chronimy się do cienia).
 9. Główny odpoczynek może trwać 1,5 – 2 godziny i powinien być połączony z posiłkiem.
 10. Zbyt częste picie nie jest wskazane. Pragnienie zaspakajamy przede wszystkim w czasie posiłków, przed wyruszeniem w trasę i po jej zakończeniu.
 11. W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się poleceniom prowadzącego wycieczkę:
  1. mgła – w razie zgubienia szlaku turystycznego cofamy się całą grupą do ostatniego znaku,
  2. burza – całą grupą schodzimy poniżej grani i przeczekujemy burzę (uczestnicy pozbywają się metalowych przedmiotów, okrywają się pelerynami i w pozycji kucznej przeczekują burzę),
  3. załamanie pogody (silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem)- schodzimy całą grupą do najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy do planowanego celu najbliższą, najłatwiejszą drogą,
  4. lęk przestrzeni – pomagają oddelegowani doświadczeni uczestnicy w pokonywaniu niebezpiecznego odcinka – nie dopuszczamy do paniki.
 12. W razie wypadku osobom udającym się po pomoc dokładnie określamy miejsce wypadku i rodzaj obrażenia. Wzywamy GOPR. Nigdy nie wolno zostawiać rannego samotnie, nawet gdy znajdujemy się w łatwym terenie górskim. Udzieliwszy poszkodowanemu pierwszej pomocy oczekujemy spokojnie ratowników GOPR–u.

 

Załącznik 8

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

 

ZASADY OBOWIAZUJĄCE PRZY WYJEŹDZIE DO KINA/TEATRU/MUZEUM………………..

 

 

 1. Zbiórka w dniu ……………………….. o godzinie ………………. przy Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.
 2. Ustawiamy się pod szkołą lub w szkole w zależności od pogody
 3. Wsiadamy spokojnie do autobusu i zajmujemy miejsca.
 4. Ruszamy o godzinie ………………
 5. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach i nie wychylamy się przez okna. Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.
 6. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki odpowiada sprawca, a rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą koszty naprawienia szkody.
 7. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekunów.
 8. Zachowujemy szczególna ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę.
 9. Nie oddalamy się od grupy pod żadnym pozorem!
 10. Na sali zajmujemy wyznaczone miejsca.
 11. Informujemy opiekuna o wyjściu do toalety.
 12. Zachowujemy się kulturalnie.
 13. Zabieramy ze sobą wszystkie opakowania i papierki!
 14. Po zakończeniu spektaklu/imprezy zbieramy się w grupę pod budynkiem i udajemy w kierunku autobusu.

 

 

 

Załącznik  9

do Regulaminu wycieczek i wyjść

 

 

ROZLICZENIE

 

Wycieczki/ imprezy szkolnej do ………………………………………………………………………………..…. zorganizowanej w dniu ………………………………przez Szkołę Podstawową im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

 

 1. DOCHODY
 1. Wpłaty uczestników: liczba osób: ……..… x koszt wycieczki: ……..….…….. = …………………zł
 2. Inne wpłaty: ……………………………………………………………………………………………………

    Razem dochody: …………………………………………………………………………………

 

 1. WYDATKI
  1. Koszt wynajmu autobusu:……………………………………………………………………………..……
  2. Koszt noclegu………………………………………………………………………………………
  3. Koszt wyżywienia…………………………………………………………………………………
  4. Bilety wstępu: do: kina: ………………………………………………………………………………………………

                                              teatru:……………………………………………………………………………

           muzeum:……………………………………………………………………..

           * inne:…………………………………………………………………………

 1. Inne wydatki ……………………..……………………………………………………………………….

Razem wydatki: …………………………………………………………………………………..............................

 

 1. KOSZT WYCIECZKI  NA 1 UCZESTNIKA: ………………………………………………………................

 

 1. POZOSTAŁA KWOTA :………………………. zostaje przeznaczona na………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)

w załączeniu faktury/ rachunki

 

 

              ORGANIZATOR                                                                  Rozliczenie przyjął:

 

…………………….…………………………………                ……………………………………….

   (kierownik wycieczki)                                               (data i podpis rady rodziców)                                                                                                                           

 
* Dotyczy wycieczki za granicą.
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.