Program wychowawczo- profilaktyczny

na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej

w Świętej Katarzynie

Wprowadzenie

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4. duchowej- ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Program  przeznaczony  jest  do  realizacji  przez  wychowawców  klas  podczas  godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

Podstawy prawne

 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

      2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz.60)

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy pro­gramowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełno­sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).
 6. Konwencja Praw Dziecka.
 7. Statut szkoły.
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

 • dobrze funkcjonuje w otoczeniu i środowisku
 • jest świadomy swoich umiejętności i zdolności,
 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest przyjaźnie nastawiony do świata,
 • jest wysportowany,
 • jest asertywny,
 • jest tolerancyjny,
 • nie boi się nowości,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • dba o swoje zdrowie,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • jest ciekawy świata,
 • trafnie potrafi dokonywać wyborów,
 • jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi.
 • potrafi przestrzegać zasad zachowania w związku z COVID-19.

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI:

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

 1. Zapobieganie zachowaniom agresywnym, nałogom, uczenie nawiązywania relacji w grupie rówieśniczej, prawidłowych sposobów rozwiązywania konfliktów, postawy asertywnej.

4 Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

5 Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

6. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

W wyniku diagnozy wyłoniono następujące obszary problemowe:

- zbyt częste łamanie norm społecznych, szczególnie przez uczniów klas starszych

- zbyt duża ilość opuszczonych zajęć lekcyjnych przez niektórych uczniów

- pojawiające się  zachowania agresywne wśród dzieci, nieradzenie sobie z negatywnymi emocjami

- częste konflikty pomiędzy uczniami, brak integracji w grupie rówieśniczej

-

 

 

Wnioski  z ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego:

- eliminować zachowania agresywne, wskazywać sposoby radzenia sobie z agresją

- rozwijać umiejętności współżycia społecznego, budować właściwe relacje w klasie i grupie rówieśniczej

- zwracać uwagę na przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w szkole oraz zasad higieny w związku z sytuacją epidemiologiczną

- realizacja wybranych programów profilaktyczno-wychowawczych przez pedagoga szkolnego

- organizowanie spotkań, warsztatów z przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły

- ścisła współpraca z PPP, Komisariatem Policji i dzielnicowym

 

Obszary działań programu  wychowawczo – profilaktycznego

Obszar

Zadania

Sposoby i formy  realizacji

 

 

Życie i zdrowie to moje największe wartości

 

 • propagowanie zdrowego stylu życia  i  odżywiania, dbania o higienę osobistą
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
 • popularyzowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego
 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • zwracanie uwagi na rolę i znaczenie sportu
 • uczenie świadomego korzystania z Internetu i portali społecznościowych
 • zapoznawanie z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z komputera, Internetu, telefonu komórkowego, uświadamianie skutków wynikających z nadużywania nowoczesnych środków przekazu
 • uświadomienie wpływu gier komputerowych, telewizji na rozwój ucznia
 • dostarczanie informacji na temat chorób cywilizacyjnych XXI w.
 • kształtowanie prawidłowych sposobów zachowania w sytuacji pandemii, przekazywanie i ugruntowywanie wiedzy na temat COVID-19
 • monitorowanie sytuacji zdrowotnej uczniów, przestrzegania obowiązujących zasad związanych z pandemią
 • współpraca z rodzicami, służbą zdrowia - profilaktyka koronawirusa

 

- organizowanie spotkań z lekarzem, stomatologiem, pielęgniarką*

- pogadanki na temat zdrowego żywienia, higieny osobistej ( w czasach pandemii), aktywności fizycznej, szkodliwości używek

- pogadanki i zajęcia  warsztatowe z pedagogiem

- udział w programie „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko i produkty mleczne w szkole”

- dbanie o czystość w szkole i otoczeniu

- organizowanie zawodów sportowych

- zajęcia WDŻ

- zajęcia SKS

- spotkania z pracownikami PPP*

- prezentacje multimedialne i filmy profilaktyczne

- realizacja programów profilaktycznych

- rajdy, wycieczki, wyjścia*

- zajęcia świetlicowe

- gazetki informacyjne

- zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w szkole  w związku z wystąpieniem covid-19

- lekcje wychowawcze na temat COVID-19

- bieżące zwracanie uwagi przez nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły na zachowanie uczniów, przestrzeganie zasad np. mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie odległości

 

 

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia

 • diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
 • organizowanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej
 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb  i możliwości uczniów
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
 • umożliwienie optymalnego rozwoju uczniów zdolnych
 • rozwijanie zainteresowań
 • motywowanie uczniów do nauki
 • powierzanie uczniom zadań zespołowych wynikających z bieżących potrzeb
 • promocja czytelnictwa wśród uczniów
 • indywidualizacja pracy z uczniami

 

                                                                                                               

- wywiady, ankiety, rozmowy, obserwacje

- kierowanie uczniów do PPP

- opracowanie  IPETÓW, prowadzenie stosownej dokumentacji

- realizacja zaleceń poradni psychologiczno -pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach uczniów

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania

- zajęcia logopedyczne

- stosowanie metod aktywizujących

- udział w konkursach na różnym szczeblu

- współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

- doradztwo zawodowe

- konkursy czytelnicze

 

Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym i propagowanie zchowań akceptowanych społecznie

 • doskonalenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących reguł szkolnych
 • zapoznanie z zasadami kultury osobistej
 • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia i dziecka
 •  rozwijanie empatii oraz umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym, potrzebującym, niepełnosprawnym
 • integrowanie społeczności klasowej i szkolnej
 • uświadomienie uczniom, czym jest przemoc i agresja oraz jak sobie z nimi radzić
 • budowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, zespole klasowym
 • eliminowanie zachowań agresywnych i wskazywanie sposobów umiejętnego kierowania agresji na inne obszary aktywności
 • rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, przeciwstawiania się presji rówieśniczej
 • przekazanie wiedzy na temat stresu oraz wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • uświadomienie konsekwencji swoich działań
 • wskazywanie na tolerancję jako czynnik warunkujący właściwe współżycie z otoczeniem

 

-  pogadanki na lekcjach wychowawczych

- reagowanie na zaistniałe konflikty i uczenie sposobów ich rozwiązywania 

- spisywanie klasowych regulaminów zachowania

- wskazywanie pozytywnych bohaterów i zachowań w omawianych tekstach literackich

- zapoznanie z prawami i obwiązkami ucznia i dziecka

- scenki dramowe, wcielanie się w rolę        

-  rozmowy indywidualne z uczniami i

rodzicami

- pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji

- pogadanki z pedagogiem

- gazetki ścienne

- warsztaty

- spotkania z policją*

- Szkolny Dzień Życzliwości

- zapoznanie z regulaminem oceniania zachowania

 - kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów, analiza wpisów w kartach zachowania

- współpraca z rodzicami ( pedagogizacja)

-indywidualne rozmowy z uczniami prowadzone przez dyrektora, pedagoga, wychowawców

 
 
 
 
 

Zwiększenie bezpieczeństwa szkole i poza nią

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w szkole i różnych sytuacjach życiowych
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania na przerwach
 • bezpieczeństwo w czasie wolnym (wakacje, ferie)
 • popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
 • wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się podczas wycieczek, wyjść, rajdów
 • poszerzenie wiedzy na temat cyberprzemocy
 • uświadamianie konsekwencji, jakie mogą ponieść sprawcy przemocy w „sieci”, kształtowanie właściwych postaw i zachowań zmniejszających ryzyko bycia ofiarą
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku  w miejscu nauki i zabawy
 • upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania się w Internecie
 • wyrobienie postawy dystansu wobec przekazów elektronicznych i krytycyzmu wobec treści informacji
 • uświadomienie uczniom faktu, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna

 

-  organizowanie zajęć profilaktycznych ze specjalistami*

- analiza wypadków, wyciąganie wniosków

- dyżury nauczycieli zgodnie z harmonogramem - zapoznanie z regulaminami korzystania z sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, stołówki, świetlicy

- zapoznanie z zasadami zachowania na przerwach w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną

- zajęcia warsztatowe, pogadanki, filmy na temat właściwego wykorzystania Internetu, netykiety, zjawiska cyberprzemocy itp. w ramach godzin wychowawczych i zajęć informatyki

- organizowanie zajęć profilaktycznych ze specjalistami*

 

Uzależnienia, rozpoznawanie ich i  zapobieganie

 • przekazywanie wiedzy na temat uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy a także suplementów diet i leków
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w prawidłowych decyzjach, wyborach, kształtowanie postawy asertywnej
 • propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania  i rozprowadzania środków psychoaktywnych
 • pogłębianie wiedzy uczniów na temat mechanizmów uzależnień
 • informowanie uczniów i rodziców o placówkach niosących pomoc osobom uzależnionym

 

- lekcje wychowawcze

- warsztaty profilaktyczne

- gazetki szkolne, materiały informacyjne

- przygotowanie spektaklu profilaktycznego

- realizacja treści programu profilaktyczno-wychowawczego ,,Spójrz inaczej'', ,,Nie pal przy mnie proszę'' przez pedagoga szkolnego

 - spotkanie z policją- konsekwencje prawne*

-  filmy profilaktyczne

 

Kształtowanie więzi z narodem, regionem, tworzenie tradycji szkoły

 • wdrażanie do poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, regionu, szkoły
 • poznawanie najbliższej okolicy
 • budowanie związków emocjonalnych z regionem i szkołą
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych
 • pogłębianie uczuć patriotycznych poprzez udział w obchodach świąt państwowych
 • kultywowanie tradycji szkolnej
 • wdrażanie uczniów do godnego zachowania w różnych  sytuacjach
 • poznawanie sylwetek patronów szkoły i ich twórczości

 

- gazetki, wystawki dotyczące świat narodowych

- realizowanie na zajęciach zagadnień o tematyce patriotycznej

- rajdy, wycieczki*

- dbanie o mogiły w Puszczy Jodłowej

- udział w konkursach wiedzy o regionie

- organizowanie konkursów wiedzy o życiu i twórczości patronów szkoły

- udział pocztu sztandarowego w  uroczystościach związanych ze świętami narodowymi*

 

 

Kształtowanie samorządności uczniowskiej. Wolontariat.

 

 • przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym
 • uczenie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów
 •  promocja idei wolontariatu w szkole
 • wyrabianie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących

- działalność samorządów klasowych i samorządu szkolnego

- organizowanie akcji charytatywnych

- udział przedstawicieli samorządu w opracowaniu dokumentów szkolnych

- udział w szkolnym wolontariacie

- współpraca z fundacjami na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

- prezentacja kandydatów do SU i przeprowadzenie wyborów

 

 

Wychowanie ekologiczne

 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego
 • przybliżanie uczniom problematyki związaną z ochroną środowiska naturalnego
 • ukazywanie wpływu działalności człowieka na stan środowiska
 • wskazywanie sposobów dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną

 

- realizacja tematyki ekologicznej na lekcjach przyrody i geografii

- pogadanki na temat roli ochrony środowiska na godz. wychowawczych

- współpraca z ŚPN*

- udział w  akcji „Sprzątanie Świata”

- konkursy o tematyce ekologicznej

 

Współpraca z rodzicami w  działaniach wychowawczo-profilaktycznych

 • włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych,
 • uwzględnienie próśb, sugestii rodziców w odniesieniu do tworzenia dokumentów
 • badanie opinii rodziców odnośnie skuteczności realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych
 • współpraca z rodzicami  przy  rozwiązywaniu problemów dziecka
 • przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.
 • przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych
 • informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu

- udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu Szkoły, Regulaminu zachowania, itp.

- ankiety

- rozmowy

- konsultacje

- wywiadówki

- kontakt telefoniczny i meilowy

- kontakty przez dziennik elektroniczny

- zamieszczanie informacji dla rodziców na szkolnej  tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły

- pedagogizacja rodziców

 

 

*zadania oznaczone gwiazdką będą realizowane, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli

Zadania nauczycieli, rodziców, wychowawców, pedagoga, samorządu szkolnego, pracowników obsługi

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

 • Mają prawo do wychowywania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka.
 • Uczestniczą w tworzeniu dokumentów szkolnych.
 • Znają i akceptują Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
 • Wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem, pomocą.
 • Aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły.
 • Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).
 • Wychowują swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.

Wychowawcy klas:

 • Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.
 • Wspierają wszechstronny rozwój uczniów.
 • Opracowują i realizują klasowe programy wychowawczo – profilaktyczne.
 • Koordynują pracę wychowawczo – profilaktyczną w zespole klasowym.
 • Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej  i osobistej ucznia.
 • Organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Integrują i kierują zespołem klasowym.
 • Promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów.
 • Inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy , szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji.
 • Współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie.
 • Współpracują  z rodzicami, włączają ich  w sprawy programowe i organizacyjne klasy.
 • Współpracują z dyrekcją szkoły.
 • Współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Sąd Rodzinny, itp.).

Nauczyciele

 • Oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji.
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych.
 • Udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
 • Wspierają rozwój zdolności i zainteresowań dzieci.
 • Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu.
 • Reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań.
 • Dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb uczniów.
 • Współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia wśród uczniów.
 • Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Pedagog szkolny:

 • Diagnozuje środowisko wychowawcze.
 • Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach.
 • Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki.
 • Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 • Uczestniczy w realizacji zadań zawartych w Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły
 • Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Uczniowie, Samorząd Uczniowski

 • Godnie reprezentują szkołę, dbają o jej  honor.
 • Przestrzegają zasad i norm obowiązujących w szkole.
 • Akceptują innych uczniów i szanują ich poglądy i przekonania.
 • Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności.
 • Kierują swym rozwojem i stają się  coraz bardziej samodzielni.
 • Mają szacunek do kultury, języka  i tradycji narodowej.
 • Dbają o bezpieczeństwo własne i kolegów.

Pracownicy obsługi

Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym sposobem spędzania przerw przez uczniów  oraz informować wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów, zgłaszać zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo

Współpraca z instytucjami

Szkoła współpracuje z instytucjami:

 • Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Policją,
 • Strażą Pożarną,
 • Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górnie,
 • Parafią Rzymsko – Katolicką,
 • Świętokrzyskim Parkiem Narodowym,
 • Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki  w Bodzentynie,
 • Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn,
 • Zakonem Pallotynów
 • Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Bodzentynie

Ewaluacja

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje  wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

- sprawozdania wychowawców z realizacji programów wychowawczo - profilaktycznych klas,

 - rozmowy z nauczycielami i wychowawcami,

 - obserwacja i analiza zachowania uczniów,

 - obserwacja postępów w nauce,

 - frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

- udział w konkursach,

- ankiety, wywiady, rozmowy.

                                                                                                                                                                      Opracował zespół w składzie:

 

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.