ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

§ 1.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej “Regulaminem”, opracowany został na podstawie:

 1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 70, poz. 392.);
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
 3. Obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego   w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim       i drugim półroczu roku poprzedniego;
 4. stosownych aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w pkt 1 i 2.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. 1.Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie. na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 2. 2.Pracodawca lub zakład pracy - Szkoła Podstawowa im Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;
 3. 3.Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu – osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy rozwiązali stosunek pracy i w nim nie pozostają;
 4. 4.Komisja Socjalna – zespół utworzony przez Pracodawcę (powołany zarządzeniem pracodawcy) do uzgadniania przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym, oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie.

§ 3.

 1. 1.Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu funkcjonującego w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.
 2. 2.Regulamin jest dokumentem dla wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej.
 3. 3.Fundusz tworzy się zgodnie z odpowiednimi przepisami, wymienionymi w § 1.
 4. 4.W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska Pracodawcy i przedstawicieli pracowników, przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy               z Funduszu, Rada Pedagogiczna na posiedzeniu wyłania Komisję Socjalną.
 5. 5.W skład Komisji Socjalnej wchodzą: dyrektor szkoły oraz trzech przedstawicieli rady pedagogicznej. Członkowie komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu tajemnicy i o ochronie danych osobowych (załącznik nr 6).
 6. 6.Podstawą działalności socjalnej jest Regulamin ZFŚS.
 7. 7.Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, dyrektora szkoły, organizacji związkowej lub przedstawiciela rady Pedagogicznej
 8. 8.Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi (renciście) podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

§ 4.

 1. 1.Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie   do końca marca każdego roku u Dyrektora Szkoły oświadczenie o uzyskanych dochodach (załącznik nr 1).
 2. 2.Przyznawanie świadczeń i usług oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
 3. 3.Pracownik, który nie chce złożyć zaświadczenia o dochodach składa pisemną rezygnację z oświadczenia o uzyskanych dochodach (załącznik nr 7).
 4. 4.Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową informację.
 5. 5.Osoba zatrudniona w trakcie danego roku kalendarzowego składa informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w przeciągu jednego miesiąca od dnia zatrudnienia.
 6. 6.Informacje o sytuacji materialnej osób uprawnionych będą każdorazowo wymagane podczas składania wniosku o świadczenie socjalne.
 7. 7.W przypadku, gdy w złożonej informacji osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń Funduszu nie podała dochodów członków rodziny objętych opieką socjalną, pomoc dla takiej rodziny będzie ustalana w oparciu o dochody z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla tego świadczenia.

ROZDZIAŁ II

Zasady tworzenia funduszu i administrowanie jego środkami

§ 5.

 1. 1.Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego:
  1. 1)dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej           w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym           i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej obowiązującej             w dniu 1 stycznia danego roku;
  2. 2)dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent;
  3. 3)dla pracowników administracyjnych i obsługi oraz nauczycieli przebywających na urlopach wychowawczych w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
 1. 2.Odpisy, o których mowa w ust. 1 łącznie stanowią jeden Fundusz w zakładzie pracy.
 1. 3.Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

ROZDZIAŁ III

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu

§ 6.

1.Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:

 1. 1)pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy (w całym okresie zatrudnienia), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych innych niż urlopy wychowawcze i dłuższych niż 30 dni;
 2. 2)emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) - byli

pracownicy w rozumieniu art.2 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

 1. 3)członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 i 2 tj.:
  1. a)dzieci (w wieku do lat 18, a uczące się w wieku do lat 25, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka, małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość (brutto) nie przekracza 150% najniższego świadczenia z tego tytułu,
  2. b)dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku do ukończenia lat 18,   a uczące się do ukończenia lat 25, oraz bez względu na wiek, dzieci                   z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zakres przedmiotowy prowadzonej działalności socjalnej i zasady przyznawania ulgowych świadczeń ze środków Funduszu

§ 9.

1.Środki Funduszu mogą być przeznaczane na:

 1. Pomoc materialno – rzeczową lub finansową (według załącznika nr 5).
 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego formie kolonii,   obozów, wycieczek (według załącznika nr 3)
 3. Dofinansowanie wczasów pracowniczych, wczasów profilaktycznych i leczniczych.
 4. Działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, integracyjno – szkoleniowej. (według załącznika nr 8)
 5. Zakup upominków, talonów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, świąt. (według załącznika nr 8)
 6. Zakup upominków dla pracowników przechodzących na emeryturę. (według załącznika nr 8)
 7. Pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosennym. (według załącznika nr 8)
 8. Ekwiwalent pieniężny. (według załącznika nr 8)
 9. Inne formy świadczeń w zależności od potrzeb. (według załącznika nr 8)

§ 10.

 1. 1.Przyznawanie ulgowych   świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, co oznacza że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona rodzinom (osobom), które: 1)znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  1. 2)dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą lub tragiczną śmiercią najbliższych członków rodziny (współmałżonka, dzieci, rodziców będących we wspólnym gospodarstwie domowym);
  2. 3)samotnie wychowują dzieci;
  3. 4)mają dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki             i leczenia, lub wychowują dzieci całkowicie lub częściowo osierocone; 5)są inwalidami.
  4. 2.Przez trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć sytuację, gdy miesięczny dochód (brutto) na członka rodziny nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz minimalnego wynagrodzenia gdy uprawniona do pomocy z Funduszu jest jedna osoba lub osoba samotnie wychowująca dzieci.
  5. 3.Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto (ustalany zgodnie z objaśnieniami     do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego – stanowiącego załącznik              do Regulaminu) przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z § 8 Regulaminu do pomocy socjalnej) wspólnie zamieszkującego               i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty z ostatniego miesiąca podzielony przez liczbę członków rodziny.
  6. 4.Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust 1 a ich termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się                   w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.
  7. 5.Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości, osoba uprawniona nie może dochodzić roszczeń.

§ 11.

 1. 1.W ramach bezzwrotnej pomocy, może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa:

1)w związku z trudną sytuacją rodzinną osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu tzw. zapomoga zwykła (załącznik nr 4), przyznawana nie częściej niż raz na 2 lata, na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego lub organizacji; 2)w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi             i długotrwałą chorobą lub tragiczną śmiercią najbliższego członka rodziny,                      tj. współmałżonka lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych         na podstawie § 8 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej tzw. zapomoga losowa (załącznik nr 4) przyznawana w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku na wniosek osoby uprawnionej, przełożonego lub organizacji;

 1. 2.Warunkiem uzyskania pomocy, wymienionej w ust. 1 pkt 2, jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, dokumentu potwierdzającego tę sytuację, tj.:
  1. a)w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarza o długotrwałej

(przewlekłej) chorobie;

 1. b)w przypadku śmierci najbliższego członka rodziny – kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu oraz oryginały rachunków potwierdzających poniesione wydatki;
 2. c)w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) – odpowiednia dokumentacja o wypadku losowym (protokół sporządzony przez straż pożarną, policję i inne uprawnione instytucje – kopia, a oryginał do wglądu, oświadczenie (o faktycznym zdarzeniu losowym) osoby powołanej przez Dyrektora. Wnioski należy składać           w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od zdarzenia losowego.
 3. 3.O dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży uprawniony może się ubiegać raz w roku. § 12.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać zwrotną pomoc w postaci pożyczki oprocentowanej na cele mieszkaniowe. Formy i zasady pomocy na cele mieszkaniowe określa Regulamin Udzielania Pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych scentralizowanego od jednostek oświatowych w Zakładowej Działalności Socjalnej Pracowników Oświaty. Środki przeznaczone na ten cel, określone stosownymi przepisami przekazywane będą zgodnie z podpisywaną odrębną umową.

§ 13.

1.W ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dofinansowanie może dotyczyć:

 1. 1)Zakup biletów wstępu: do kin, teatrów, oper, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych, biletów wstępów           na basen, kort tenisowy, siłownię itp. zakupionych przez Pracodawcę;
 2. 2)dofinansowywanie udziału w różnego rodzaju imprezach kulturalnooświatowych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Pracodawcę   (np. zabawy dla dzieci, wyjazdy jednodniowe, imprezy sportowo-rekreacyjne lub kulturalno-oświatowe).

§ 14.

 

 1. 1.Każdy rodzaj świadczenia bądź pomocy z Funduszu musi być poprzedzony kompletnym wnioskiem osoby uprawnionej z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli.
 2. 2.Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. O przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń decyduje Dyrektor.
 3. 3.Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały tego świadczenia wówczas, gdy się o nie ubiegały lub nie wystąpiły z wnioskiem w wymaganym terminie, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.
 4. 4.Pracownikowi nie przysługuje prawo odwołania się do sądu lub do organu nadzorującego Szkołę, z wyjątkiemświadczenia urlopowegodla nauczycieli.

  

ROZDZIAŁ V

Postanowienia uzupełniające i końcowe

§ 15.

 

Za wyjątkami przewidzianymi w przepisach poprzedzających nie podlega regulacji częstotliwość przyznawania świadczeń z Funduszu.

§ 16.

Świadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu.

§ 17.

 

 1. 1.Osoba, która rezygnuje z przydzielonego jej świadczenia zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia Komisję Socjalną
 2. 2.W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z przydzielonego świadczenia (zakupionego przez Pracodawcę), świadczeniobiorca ponosi ewentualne koszty związane z zakupem tego świadczenia.
 3. 3.Za uzasadnione przypadki rezygnacji ze świadczenia przyjmuje się przede wszystkim zdarzenia wynikłe niezależnie od woli świadczeniobiorcy np. choroba, śmierć członka rodziny, indywidualne zdarzenia losowe.

§ 18.

 

Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia oraz można jej odmówić udzielenia następnego świadczenia.

§ 19.

 1. 1.Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje Pracodawca.
 2. 2.Komisja Socjalna sporządza protokoły, w których ewidencjonuje termin, wysokość, rodzaj przyznawanych świadczeń z Funduszu.
 3. 3.Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany regulamin, uzgodniony ze związkami zawodowymi .
 4. 4.Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie.
 5. 5.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. 6.Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem jego podpisania i nie później niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu podpisania.

 

 

 

§ 20.

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

 1. 1.Załącznik nr 1 – oświadczenie o uzyskanych dochodach osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS,
 2. 2.Załącznik nr 2 – tabela dochodów do naliczania wysokości świadczeń socjalnych;
 3. 3.Załącznik nr 3 - wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku;
 4. 4.Załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi;
 5. 5.Załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi finansowej lub rzeczowej
 6. 6.Załącznik nr 6 - oświadczenie członków komisji;
 7. 7.Załącznik nr 7 - rezygnacja z deklaracji dochodów pracownika;
 8. 8.Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.

 

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy.

Uzgodniono w dniu :

          

Zakładowe Organizacje Związkowe:                                   

Za pracodawcę:

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.